Danh sách tiểu hành tinh/155601–155700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155601 2000 CY97 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155602 2000 CS111 06/02/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155603 2000 CB138 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155604 2000 DP20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155605 2000 DO40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155606 2000 DW44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155607 2000 DG55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155608 2000 DN75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155609 2000 DJ83 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155610 2000 DQ87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155611 2000 DA107 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155612 2000 DW109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155613 2000 EW13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155614 2000 EO23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155615 2000 ED60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155616 2000 EU66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155617 2000 EH68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155618 2000 EJ75 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155619 2000 EF100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155620 2000 ER100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155621 2000 EV101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155622 2000 EE145 03/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155623 2000 EY149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155624 2000 EO180 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155625 2000 FO2 26/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155626 2000 FX14 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155627 2000 FY17 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155628 2000 FG29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155629 2000 FP40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155630 2000 FS46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155631 2000 FH72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155632 2000 FQ73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
155633 2000 GE 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155634 2000 GJ2 05/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
155635 2000 GL4 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155636 2000 GP10 05/04/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
155637 2000 GZ21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155638 2000 GD23 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155639 2000 GU38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155640 2000 GJ39 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155641 2000 GT40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155642 2000 GQ46 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
155643 2000 GZ47 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
155644 2000 GY48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155645 2000 GM52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155646 2000 GT57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155647 2000 GW63 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
155648 2000 GN80 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155649 2000 GL88 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155650 2000 GK92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155651 2000 GO98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155652 2000 GK131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
155653 2000 GD132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155654 2000 GT143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
155655 2000 GG144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
155656 2000 GY147 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155657 2000 GA152 06/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
155658 2000 GQ159 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155659 2000 GE173 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155660 2000 HL3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155661 2000 HE5 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155662 2000 HE7 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155663 2000 HM8 27/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
155664 2000 HA16 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155665 2000 HP23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155666 2000 HW26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
155667 2000 HQ28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155668 2000 HC43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155669 2000 HJ48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155670 2000 HS53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155671 2000 HU54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155672 2000 HF60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
155673 2000 HL60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155674 2000 HY64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155675 2000 HO66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155676 2000 HL94 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155677 2000 JE2 03/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
155678 2000 JK2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155679 2000 JP2 04/05/2000 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
155680 2000 JU10 09/05/2000 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,1 km MPC · JPL
155681 2000 JN21 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155682 2000 JM46 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155683 2000 JG53 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155684 2000 JT54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155685 2000 JF94 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155686 2000 KH26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155687 2000 KB38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155688 2000 KP49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
155689 2000 LV2 04/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
155690 2000 OO14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155691 2000 OS22 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155692 2000 OV28 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155693 2000 OY45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155694 2000 PA18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155695 2000 PP19 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155696 2000 QH24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155697 2000 QP24 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155698 2000 QS41 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155699 2000 QR42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
155700 2000 QE67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL