Danh sách tiểu hành tinh/154801–154900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154801 2004 PC84 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154802 2004 PF85 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154803 2004 PS88 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154804 2004 PY89 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154805 2004 PF93 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
154806 2004 PH94 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154807 2004 PP97 15/08/2004 Siding Spring SSS APO · 470 m MPC · JPL
154808 2004 PF104 12/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
154809 2004 PW105 15/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
154810 2004 PZ106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
154811 2004 PK107 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154812 2004 PO114 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154813 2004 QA 16/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
154814 2004 QM2 17/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154815 2004 QE4 19/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
154816 2004 QR7 22/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
154817 2004 QX8 19/08/2004 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
154818 2004 QA9 19/08/2004 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
154819 2004 QN9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
154820 2004 QU10 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
154821 2004 QN12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
154822 2004 QC21 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
154823 2004 QX25 26/08/2004 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
154824 2004 RL4 04/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
154825 2004 RL6 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154826 2004 RO6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154827 2004 RM7 06/09/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
154828 2004 RT8 06/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
154829 2004 RA9 06/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
154830 2004 RT12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
154831 2004 RY13 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
154832 2004 RE16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
154833 2004 RK18 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154834 2004 RB26 04/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154835 2004 RT27 06/09/2004 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
154836 2004 RS29 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154837 2004 RW29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154838 2004 RR30 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154839 2004 RC35 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154840 2004 RW35 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154841 2004 RC36 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154842 2004 RA42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154843 2004 RK43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
154844 2004 RU44 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
154845 2004 RS46 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154846 2004 RX47 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
154847 2004 RJ49 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154848 2004 RS51 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154849 2004 RU51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154850 2004 RH53 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154851 2004 RR53 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154852 2004 RE61 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
154853 2004 RF61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154854 2004 RT65 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154855 2004 RK66 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154856 2004 RD68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154857 2004 RG68 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154858 2004 RK69 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154859 2004 RN69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154860 2004 RO74 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154861 2004 RF82 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154862 2004 RG82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154863 2004 RY82 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154864 2004 RM83 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154865 Stefanheutz 2004 RO84 09/09/2004 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
154866 2004 RE92 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154867 2004 RM94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154868 2004 RF101 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154869 2004 RO102 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154870 2004 RV103 08/09/2004 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
154871 2004 RZ105 08/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154872 2004 RC106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
154873 2004 RQ106 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154874 2004 RN108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154875 2004 RW114 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154876 2004 RN117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
154877 2004 RA118 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154878 2004 RH135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
154879 2004 RD140 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154880 2004 RL143 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154881 2004 RT143 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154882 2004 RR144 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154883 2004 RM147 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154884 2004 RN148 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154885 2004 RJ149 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154886 2004 RH156 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154887 2004 RN163 11/09/2004 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
154888 2004 RC165 09/09/2004 Uccle P. De Cat, E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
154889 2004 RB166 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
154890 2004 RH174 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154891 2004 RS176 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
154892 2004 RH179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154893 2004 RV191 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154894 2004 RK217 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154895 2004 RO223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154896 2004 RD230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154897 2004 RN232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154898 2004 RS233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154899 2004 RR239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154900 2004 RM241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL