Danh sách tiểu hành tinh/153801–153900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153801 2001 VV106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153802 2001 VY109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153803 2001 VO110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153804 2001 VO113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153805 2001 VO114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153806 2001 VC116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153807 2001 VJ116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153808 2001 VS116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153809 2001 VP118 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153810 2001 VK119 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153811 2001 VL119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153812 2001 VJ120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153813 2001 WE 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
153814 2001 WN5 20/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 930 m MPC · JPL
153815 2001 WC7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153816 2001 WU8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153817 2001 WP9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153818 2001 WP10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153819 2001 WX14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
153820 2001 WO20 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153821 2001 WS31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153822 2001 WH37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153823 2001 WU37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153824 2001 WN45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153825 2001 WX48 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153826 2001 WS50 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153827 2001 WF51 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153828 2001 WT70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153829 2001 WQ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153830 2001 WQ79 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153831 2001 WC80 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153832 2001 WW100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
153833 2001 XB4 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
153834 2001 XD6 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153835 2001 XD10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153836 2001 XB12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153837 2001 XD13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153838 2001 XG17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153839 2001 XS20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153840 2001 XZ20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153841 2001 XL23 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153842 2001 XT30 11/12/2001 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
153843 2001 XF32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
153844 2001 XV36 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153845 2001 XX38 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153846 2001 XL42 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153847 2001 XU42 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153848 2001 XY43 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153849 2001 XC45 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153850 2001 XS46 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153851 2001 XL47 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153852 2001 XH52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153853 2001 XP52 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153854 2001 XS52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153855 2001 XK53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153856 2001 XD54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153857 2001 XJ62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153858 2001 XE64 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153859 2001 XB65 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153860 2001 XE65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153861 2001 XL69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153862 2001 XK71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153863 2001 XV71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153864 2001 XT72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153865 2001 XX74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153866 2001 XQ78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153867 2001 XC79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153868 2001 XR83 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153869 2001 XE85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153870 2001 XD87 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153871 2001 XQ88 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL
153872 2001 XC90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153873 2001 XY91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153874 2001 XN102 11/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
153875 2001 XL103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153876 2001 XR121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153877 2001 XB131 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
153878 2001 XM141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153879 2001 XY141 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153880 2001 XG148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153881 2001 XH148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153882 2001 XW148 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153883 2001 XQ153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153884 2001 XO158 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153885 2001 XN163 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153886 2001 XR171 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153887 2001 XC172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153888 2001 XU178 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153889 2001 XJ185 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153890 2001 XL188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153891 2001 XZ193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
153892 2001 XE196 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
153893 2001 XC197 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153894 2001 XT198 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153895 2001 XF206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153896 2001 XT206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153897 2001 XV206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153898 2001 XT210 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153899 2001 XJ215 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153900 2001 XZ216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL