Danh sách tiểu hành tinh/154701–154800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154701 2004 JF17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
154702 2004 JS18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
154703 2004 JO19 13/05/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
154704 2004 JT19 13/05/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154705 2004 JQ22 10/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
154706 2004 JW23 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154707 2004 JR25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154708 2004 JW33 15/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
154709 2004 KR 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154710 2004 KR4 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154711 2004 KH6 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154712 2004 KU8 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154713 2004 LA2 10/06/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
154714 de Schepper 154714|de Schepper}} 06/06/2004 Uccle P. De Cat 1,7 km MPC · JPL
154715 2004 LB6 13/06/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
154716 2004 LV9 13/06/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154717 2004 LX9 13/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154718 2004 LG18 15/06/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
154719 2004 MV4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
154720 2004 MJ7 27/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
154721 2004 MW7 16/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154722 2004 NA 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
154723 2004 NS 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
154724 2004 NU 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
154725 2004 NC2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
154726 2004 NO2 10/07/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
154727 2004 NR3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
154728 2004 NM9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154729 2004 NQ9 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154730 2004 NW9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154731 2004 NM10 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154732 2004 NC12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154733 2004 NJ12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154734 2004 NH14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154735 2004 NX15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154736 2004 NA16 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154737 2004 NM16 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154738 2004 NO18 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154739 2004 NP21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154740 2004 NO23 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154741 2004 NO27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154742 2004 NQ30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
154743 2004 OJ2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154744 2004 OV2 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154745 2004 OT4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154746 2004 OZ4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154747 2004 OM9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
154748 2004 OS9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
154749 2004 PV2 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
154750 2004 PF3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
154751 2004 PN3 03/08/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
154752 2004 PL4 05/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
154753 2004 PF5 06/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154754 2004 PO9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
154755 2004 PT9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
154756 2004 PW9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
154757 2004 PX9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
154758 2004 PL10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
154759 2004 PX11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
154760 2004 PS12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154761 2004 PR14 07/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
154762 2004 PD15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154763 2004 PJ15 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154764 2004 PP15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
154765 2004 PQ18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
154766 2004 PG19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
154767 2004 PZ22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154768 2004 PO23 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154769 2004 PM24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154770 2004 PB25 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154771 2004 PH25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154772 2004 PK25 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154773 2004 PC26 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154774 2004 PK28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154775 2004 PL31 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154776 2004 PF32 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154777 2004 PO32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154778 2004 PO33 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154779 2004 PQ33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154780 2004 PB35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154781 2004 PW37 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154782 2004 PS43 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154783 2004 PA44 07/08/2004 Palomar NEAT damocloid · 8,4 km MPC · JPL
154784 2004 PG44 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154785 2004 PV48 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154786 2004 PY51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154787 2004 PJ53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154788 2004 PU53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154789 2004 PH60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
154790 2004 PO62 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154791 2004 PC65 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
154792 2004 PL67 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154793 2004 PO68 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
154794 2004 PK69 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
154795 2004 PW70 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154796 2004 PX74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
154797 2004 PS76 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154798 2004 PQ80 09/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
154799 2004 PN82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154800 2004 PZ83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL