Danh sách tiểu hành tinh/153701–153800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153701 2001 UT46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153702 2001 UO47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153703 2001 UK48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153704 2001 UJ53 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153705 2001 UF56 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153706 2001 UQ61 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153707 2001 UN74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153708 2001 UK76 17/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153709 2001 US80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153710 2001 UR82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153711 2001 UG90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153712 2001 UN92 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
153713 2001 US95 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153714 2001 UM96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153715 2001 UT96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153716 2001 UE97 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153717 2001 UV100 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153718 2001 UD104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153719 2001 UW104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153720 2001 UL105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153721 2001 UO109 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153722 2001 UQ112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153723 2001 UG114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153724 2001 UM118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153725 2001 UP118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153726 2001 UU119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153727 2001 UY119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153728 2001 UD120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153729 2001 UW122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153730 2001 UJ125 22/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153731 2001 UC132 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153732 2001 UL132 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153733 2001 UV132 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153734 2001 UF134 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153735 2001 UH137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153736 2001 UR137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153737 2001 UN140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153738 2001 US142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153739 2001 UY142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153740 2001 UL143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153741 2001 UE145 23/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
153742 2001 UG146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153743 2001 UD153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153744 2001 UU153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153745 2001 UW153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153746 2001 UF156 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153747 2001 UA158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153748 2001 UB161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153749 2001 UJ167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153750 2001 UD168 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153751 2001 UQ168 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153752 2001 UZ173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153753 2001 UC184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153754 2001 UR196 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
153755 2001 UZ199 19/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
153756 2001 UF201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
153757 2001 UN210 21/10/2001 Emerald Lane L. Ball 12 km MPC · JPL
153758 2001 UQ214 23/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
153759 2001 UX216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
153760 2001 UH221 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153761 2001 UB222 25/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153762 2001 VP1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
153763 2001 VY10 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153764 2001 VZ11 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153765 2001 VF12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153766 2001 VD14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153767 2001 VC23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153768 2001 VD27 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153769 2001 VJ29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153770 2001 VO29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153771 2001 VV33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153772 2001 VQ34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153773 2001 VL38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153774 2001 VT38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153775 2001 VY38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153776 2001 VU41 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153777 2001 VK42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153778 2001 VN45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153779 2001 VO51 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153780 2001 VW57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153781 2001 VD58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153782 2001 VY58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153783 2001 VQ60 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153784 2001 VY60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153785 2001 VG64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153786 2001 VH65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153787 2001 VM65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153788 2001 VU69 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
153789 2001 VC70 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153790 2001 VJ71 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153791 2001 VZ73 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153792 2001 VH75 12/11/2001 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
153793 2001 VF78 15/11/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
153794 2001 VZ78 09/11/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
153795 2001 VO79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
153796 2001 VS79 09/11/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
153797 2001 VH95 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153798 2001 VR96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153799 2001 VZ96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153800 2001 VT97 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL