Danh sách tiểu hành tinh/154101–154200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154101 2002 DW17 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
154102 2002 DY17 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154103 2002 EX3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
154104 2002 EG4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,7 km MPC · JPL
154105 2002 EW4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
154106 2002 EK8 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,1 km MPC · JPL
154107 2002 EL10 15/03/2002 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
154108 2002 EJ16 06/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
154109 2002 EW23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
154110 2002 EP24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154111 2002 EH31 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154112 2002 EA34 11/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
154113 2002 EW34 11/03/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
154114 2002 EN39 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154115 2002 EE40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154116 2002 EJ56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154117 2002 EJ58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154118 2002 EH61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154119 2002 EN61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154120 2002 EZ67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154121 2002 EL72 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154122 2002 EO77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
154123 2002 EA82 13/03/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
154124 2002 ER82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
154125 2002 EW82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
154126 2002 EG84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154127 2002 EW84 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
154128 2002 EJ91 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154129 2002 EA94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154130 2002 EP97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154131 2002 EK102 06/03/2002 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
154132 2002 EL107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
154133 2002 EM107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
154134 2002 ET111 09/03/2002 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
154135 2002 EC113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
154136 2002 ES121 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
154137 2002 ET122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
154138 2002 EZ122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
154139 2002 EZ138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
154140 2002 EY151 15/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
154141 Kertész 2002 EJ160 12/03/2002 Palomar K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
154142 2002 FW 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
154143 2002 FJ2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
154144 2002 FA5 20/03/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
154145 2002 FX5 22/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 5,3 km MPC · JPL
154146 2002 FR11 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
154147 2002 FY34 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
154148 2002 FZ37 30/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
154149 2002 GS1 05/04/2002 Eskridge Farpoint Obs. 8,5 km MPC · JPL
154150 2002 GP3 08/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
154151 2002 GQ3 08/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
154152 2002 GX3 04/04/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
154153 2002 GS4 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154154 2002 GB11 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154155 2002 GS11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
154156 2002 GY12 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
154157 2002 GW21 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
154158 2002 GO35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
154159 2002 GB39 03/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154160 2002 GG46 02/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154161 2002 GV48 04/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154162 2002 GE56 05/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
154163 2002 GZ56 08/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
154164 2002 GV60 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
154165 2002 GR65 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
154166 2002 GC66 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
154167 2002 GD66 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
154168 2002 GH67 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
154169 2002 GQ67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154170 2002 GH68 08/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
154171 2002 GM68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154172 2002 GA75 09/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
154173 2002 GL78 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154174 2002 GH86 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154175 2002 GS99 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154176 2002 GQ102 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
154177 2002 GR105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
154178 2002 GW105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
154179 2002 GV106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
154180 2002 GP109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
154181 2002 GW113 11/04/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154182 2002 GP115 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154183 2002 GJ117 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154184 2002 GN117 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154185 2002 GL121 10/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154186 2002 GV121 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
154187 2002 GC122 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154188 2002 GL123 10/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
154189 2002 GE124 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154190 2002 GP124 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154191 2002 GP129 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154192 2002 GT140 13/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
154193 2002 GV145 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154194 2002 GZ145 12/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
154195 2002 GP147 13/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
154196 2002 GD152 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
154197 2002 GB154 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154198 2002 GT162 14/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
154199 2002 GB163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
154200 2002 GH170 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL