Danh sách tiểu hành tinh/154201–154300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154201 2002 GQ173 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154202 2002 HK3 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154203 2002 HD7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
154204 2002 HL8 18/04/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
154205 2002 HX13 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154206 2002 HD16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154207 2002 JH5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
154208 2002 JS21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
154209 2002 JV23 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154210 2002 JD36 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154211 2002 JZ36 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
154212 2002 JL37 08/05/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
154213 2002 JO39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
154214 2002 JV39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
154215 2002 JN41 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
154216 2002 JR55 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
154217 2002 JR60 10/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
154218 2002 JL61 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154219 2002 JL62 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154220 2002 JG63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154221 2002 JS64 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
154222 2002 JG73 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154223 2002 JQ76 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154224 2002 JB77 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154225 2002 JF78 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154226 2002 JL88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
154227 2002 JE94 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154228 2002 JQ95 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154229 2002 JN97 13/05/2002 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
154230 2002 JM98 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
154231 2002 JO103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154232 2002 JC104 10/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154233 2002 JL109 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154234 2002 JP109 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
154235 2002 JZ118 05/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
154236 2002 JM122 06/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154237 2002 JA123 06/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
154238 2002 JF123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154239 2002 JW133 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
154240 2002 JW139 10/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154241 2002 JD146 15/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
154242 2002 KR2 18/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154243 2002 KA6 18/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154244 2002 KL6 27/05/2002 Haleakala NEAT AMO 1,1 km MPC · JPL
154245 2002 KA8 29/05/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
154246 2002 KB8 29/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
154247 2002 KF8 29/05/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
154248 2002 KE10 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154249 2002 KQ11 17/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
154250 2002 KY13 21/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154251 2002 LB5 04/06/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
154252 2002 LP5 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
154253 2002 LH39 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154254 2002 LD40 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154255 2002 LA45 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
154256 2002 LV55 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154257 2002 LD56 15/06/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
154258 2002 NN7 05/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
154259 2002 NY55 12/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
154260 2002 PZ 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154261 2002 RZ8 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154262 2002 RW12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
154263 2002 RM39 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
154264 2002 RP42 05/09/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
154265 2002 RX91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154266 2002 RQ100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154267 2002 RK107 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
154268 2002 RM129 09/09/2002 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
154269 2002 SM 16/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
154270 2002 SG5 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
154271 2002 SZ17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154272 2002 SE31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154273 2002 SK37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
154274 2002 SX38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154275 2002 SR41 30/09/2002 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
154276 2002 SY50 30/09/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
154277 2002 SD56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154278 2002 TB9 02/10/2002 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
154279 2002 TO38 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
154280 2002 TS39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154281 2002 TF42 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154282 2002 TM46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154283 2002 TD52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154284 2002 TG52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154285 2002 TY54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154286 2002 TO81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
154287 2002 TE101 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154288 2002 TR118 03/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
154289 2002 TY127 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154290 2002 TA208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154291 2002 TT249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154292 2002 TJ258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154293 2002 TF260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154294 2002 TG280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154295 2002 TT285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154296 2002 TG287 10/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
154297 2002 TW288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154298 2002 TH289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154299 2002 TF294 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154300 2002 UO 22/10/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL