Danh sách tiểu hành tinh/153501–153600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153501 2001 RG126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153502 2001 RU128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153503 2001 RB129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153504 2001 RE130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153505 2001 RV130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153506 2001 RC133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153507 2001 RL135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153508 2001 RF137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153509 2001 RJ139 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153510 2001 RB146 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153511 2001 RT146 09/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153512 2001 SB3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
153513 2001 SJ6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
153514 2001 SZ6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
153515 2001 SD13 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153516 2001 SH14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153517 2001 SO14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153518 2001 ST14 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
153519 2001 SD17 16/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
153520 2001 SW28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153521 2001 SV36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153522 2001 SN38 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153523 2001 SS38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153524 2001 SG39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153525 2001 SL43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153526 2001 SB44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153527 2001 SM47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153528 2001 SZ49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153529 2001 SD53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153530 2001 SL61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153531 2001 SH63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153532 2001 SK63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153533 2001 SE66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153534 2001 SH66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153535 2001 SZ66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153536 2001 SF93 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
153537 2001 SQ93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153538 2001 SO97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153539 2001 SD101 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153540 2001 SA103 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153541 2001 SW106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153542 2001 SS107 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153543 2001 SM110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153544 2001 SR112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153545 2001 SS114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
153546 2001 SZ114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
153547 2001 SY118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153548 2001 SN120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153549 2001 SG124 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153550 2001 SJ125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153551 2001 SG131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153552 2001 SZ132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153553 2001 SM134 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153554 2001 SQ135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153555 2001 SE136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153556 2001 SJ138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153557 2001 SA139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153558 2001 SN139 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153559 2001 SJ141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153560 2001 SF150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153561 2001 SS155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153562 2001 SL157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153563 2001 SN157 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153564 2001 SE158 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153565 2001 SQ161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153566 2001 SR163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153567 2001 SV163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153568 2001 SQ167 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
153569 2001 SR173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153570 2001 SH184 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153571 2001 SQ184 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153572 2001 SL197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153573 2001 SU210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153574 2001 SJ220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153575 2001 SP226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153576 2001 SJ230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153577 2001 SN233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153578 2001 SX237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153579 2001 SH241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153580 2001 SY241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153581 2001 SH242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153582 2001 SO243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153583 2001 SG244 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
153584 2001 SS245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153585 2001 SM246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153586 2001 SR246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153587 2001 SG250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153588 2001 SC251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153589 2001 SS255 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
153590 2001 SY256 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153591 2001 SN263 20/09/2001 Socorro LINEAR AMO +1km · 2,0 km MPC · JPL
153592 2001 SG266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
153593 2001 SX268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
153594 2001 SH271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153595 2001 SW271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153596 2001 SA277 21/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
153597 2001 SE279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
153598 2001 SV279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
153599 2001 SD280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
153600 2001 SU280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL