Danh sách tiểu hành tinh/149901–150000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149901 2005 SK35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
149902 2005 SR35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
149903 2005 SE37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
149904 2005 SB38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
149905 2005 SF45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149906 2005 SM45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
149907 2005 SB46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149908 2005 SO50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
149909 2005 SY52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
149910 2005 SA66 26/09/2005 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
149911 2005 SE69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149912 2005 SL73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
149913 2005 SU73 23/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
149914 2005 SB76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
149915 2005 SA88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149916 2005 SK101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
149917 2005 SN102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149918 2005 SU105 25/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
149919 2005 SR106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
149920 2005 SH112 26/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
149921 2005 SZ112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
149922 2005 SF113 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149923 2005 SK114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149924 2005 SS116 27/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
149925 2005 SL119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
149926 2005 SU124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149927 2005 SB125 29/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
149928 2005 SP144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149929 2005 SV149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149930 2005 SP152 25/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
149931 2005 SY155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149932 2005 SC166 28/09/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
149933 2005 SQ179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
149934 2005 SD191 29/09/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
149935 2005 SQ193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
149936 2005 SG195 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
149937 2005 SH209 30/09/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
149938 2005 ST210 30/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149939 2005 SZ216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149940 2005 ST219 26/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
149941 2005 SM221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
149942 2005 SB233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
149943 2005 SV249 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
149944 2005 SD250 23/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
149945 2005 SW250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
149946 2005 SK251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
149947 2005 SG257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
149948 2005 TG1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
149949 2005 TM9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149950 2005 TW13 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149951 Hildakowalski 2005 TL14 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
149952 Susanhamann 2005 TK15 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 1,4 km MPC · JPL
149953 2005 TD31 01/10/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
149954 2005 TV48 09/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
149955 Maron 2005 TK49 09/10/2005 Hormersdorf J. Lorenz 1,6 km MPC · JPL
149956 2005 TE54 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
149957 2005 TJ72 04/10/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
149958 2005 TY73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
149959 2005 TF74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
149960 2005 TV77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
149961 2005 TB90 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
149962 2005 TQ95 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
149963 2005 TP103 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149964 2005 TX104 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149965 2005 TB105 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149966 2005 TY106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
149967 2005 TK126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149968 Trondal 2005 TF152 11/10/2005 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
149969 2005 TE154 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
149970 2005 TF155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149971 2005 TO159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
149972 2005 TQ180 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
149973 2005 TV183 09/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
149974 2005 TY191 04/10/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
149975 2005 UY1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
149976 2005 UO6 24/10/2005 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
149977 2005 UK9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
149978 2005 UP9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149979 2005 UK10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
149980 2005 UU19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
149981 2005 UO22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149982 2005 UJ23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
149983 2005 UF55 23/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
149984 2005 UT56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
149985 2005 UL57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
149986 2005 UV58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
149987 2005 UW62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
149988 2005 UK64 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
149989 2005 UD68 22/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
149990 2005 UM68 22/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
149991 2005 UA71 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
149992 2005 UC71 23/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
149993 2005 UN72 23/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
149994 2005 UZ73 23/10/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
149995 2005 UH75 24/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149996 2005 UM114 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
149997 2005 UT124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
149998 2005 UK130 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
149999 2005 UH132 24/10/2005 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
150000 2005 UC142 25/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also