Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/148901–149000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148901 2001 WR67 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148902 2001 WA68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148903 2001 WX70 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148904 2001 WD89 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148905 2001 WA90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148906 2001 WC91 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148907 2001 WA93 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148908 2001 XL1 09/12/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
148909 2001 XA2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
148910 2001 XY9 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
148911 2001 XX13 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148912 2001 XK18 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148913 2001 XE34 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148914 2001 XX35 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148915 2001 XR36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148916 2001 XF41 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148917 2001 XL48 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148918 2001 XJ50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148919 2001 XG51 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148920 2001 XB54 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
148921 2001 XO69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148922 2001 XW72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148923 2001 XH73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148924 2001 XL73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148925 2001 XD75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148926 2001 XR75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
148927 2001 XM77 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148928 2001 XW79 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148929 2001 XN89 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148930 2001 XN90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148931 2001 XA92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148932 2001 XR92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148933 2001 XZ99 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148934 2001 XO101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148935 2001 XU106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148936 2001 XL113 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148937 2001 XK114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148938 2001 XB117 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
148939 2001 XT123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148940 2001 XF126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148941 2001 XC131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148942 2001 XC138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148943 2001 XA139 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148944 2001 XW141 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148945 2001 XS144 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
148946 2001 XE148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148947 2001 XA151 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148948 2001 XQ154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148949 2001 XM159 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148950 2001 XX163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148951 2001 XB167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
148952 2001 XD179 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
148953 2001 XE188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148954 2001 XX203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148955 2001 XQ204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148956 2001 XC205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148957 2001 XD205 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148958 2001 XM216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148959 2001 XU222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148960 2001 XY222 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148961 2001 XM224 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
148962 2001 XU224 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148963 2001 XW225 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
148964 2001 XF226 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148965 2001 XK227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148966 2001 XT228 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148967 2001 XV231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148968 2001 XN233 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148969 2001 XY233 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148970 2001 XG235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148971 2001 XZ236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148972 2001 XN237 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148973 2001 XP249 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
148974 2001 XD250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148975 2001 XA255 09/12/2001 Mauna Kea D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna 38 km MPC · JPL
148976 2001 XN264 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
148977 2001 YX21 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148978 2001 YO24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148979 2001 YH27 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
148980 2001 YA33 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148981 2001 YU34 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148982 2001 YS38 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148983 2001 YT39 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
148984 2001 YA41 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148985 2001 YF43 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148986 2001 YO47 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148987 2001 YC48 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148988 2001 YR67 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148989 2001 YM73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
148990 2001 YX92 17/12/2001 Kitt Peak DLS 2,2 km MPC · JPL
148991 2001 YH98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148992 2001 YS100 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148993 2001 YA101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148994 2001 YT121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148995 2001 YL122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
148996 2001 YA123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
148997 2001 YU126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
148998 2001 YF127 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
148999 2001 YF128 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
149000 2001 YM130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also