Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/150901–151000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
150901 2001 SB318 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
150902 2001 SW323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150903 2001 SN341 21/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
150904 2001 SX347 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150905 2001 SG353 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150906 2001 TF 08/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150907 2001 TA3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150908 2001 TV4 08/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150909 2001 TZ11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150910 2001 TV24 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150911 2001 TO26 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150912 2001 TT28 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150913 2001 TV31 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150914 2001 TR38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
150915 2001 TN39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150916 2001 TP43 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
150917 2001 TD44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
150918 2001 TO54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150919 2001 TT54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150920 2001 TQ57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
150921 2001 TC58 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150922 2001 TK61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150923 2001 TL61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150924 2001 TP62 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150925 2001 TT62 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150926 2001 TW62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150927 2001 TL67 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
150928 2001 TP68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150929 2001 TE69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150930 2001 TE71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150931 2001 TN72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150932 2001 TO72 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
150933 2001 TU74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
150934 2001 TL78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
150935 2001 TT78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
150936 2001 TC81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
150937 2001 TJ83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150938 2001 TK92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150939 2001 TX97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
150940 2001 TL100 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
150941 2001 TN100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150942 2001 TU102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150943 2001 TZ104 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150944 2001 TB106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150945 2001 TS106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150946 2001 TK110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150947 2001 TP112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150948 2001 TR117 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
150949 2001 TS118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150950 2001 TK121 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150951 2001 TP121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150952 2001 TU124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
150953 2001 TM125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
150954 2001 TH126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
150955 2001 TT131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
150956 2001 TZ132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
150957 2001 TS140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150958 2001 TR142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
150959 2001 TL143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150960 2001 TA150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
150961 2001 TL158 11/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
150962 2001 TA161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
150963 2001 TG162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150964 2001 TX162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
150965 2001 TY164 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
150966 2001 TL167 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
150967 2001 TG169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
150968 2001 TQ169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
150969 2001 TQ172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
150970 2001 TG179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
150971 2001 TJ191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150972 2001 TH195 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
150973 2001 TO195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
150974 2001 TP196 14/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
150975 2001 TV196 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
150976 2001 TN210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
150977 2001 TY212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
150978 2001 TN214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
150979 2001 TR214 13/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
150980 2001 TC216 13/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
150981 2001 TX220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
150982 2001 TV225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
150983 2001 TM229 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
150984 2001 TP233 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
150985 2001 TB235 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
150986 2001 TL239 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
150987 2001 TT240 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
150988 2001 TU241 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
150989 2001 UL4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
150990 2001 UC8 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
150991 2001 UF8 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
150992 2001 UD13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
150993 2001 UK15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
150994 2001 UL23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150995 2001 UX23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150996 2001 UR28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
150997 2001 UF32 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
150998 2001 UC34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
150999 2001 UT35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151000 2001 UB37 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also