Danh sách tiểu hành tinh/149501–149600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149501 2003 FV34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
149502 2003 FP35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149503 2003 FP39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149504 2003 FQ46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
149505 2003 FS49 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
149506 2003 FF55 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
149507 2003 FC57 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149508 2003 FN57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
149509 2003 FH59 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149510 2003 FB68 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
149511 2003 FC68 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
149512 2003 FK69 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
149513 2003 FB71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
149514 2003 FJ71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149515 2003 FA72 26/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
149516 2003 FS73 26/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
149517 2003 FF74 26/03/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
149518 2003 FC82 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
149519 2003 FA91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149520 2003 FJ93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
149521 2003 FS93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149522 2003 FT97 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
149523 2003 FM106 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
149524 2003 FH107 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149525 2003 FB111 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
149526 2003 FE113 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
149527 2003 FK117 25/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
149528 Simónrodríguez 2003 FD129 24/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,6 km MPC · JPL
149529 2003 GR4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149530 2003 GC6 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149531 2003 GO11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149532 2003 GS14 02/04/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
149533 2003 GK16 02/04/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
149534 2003 GG23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
149535 2003 GS29 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
149536 2003 GV41 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
149537 2003 GE42 09/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149538 2003 GJ49 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
149539 2003 GS50 08/04/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
149540 2003 GY50 08/04/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
149541 2003 HX7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
149542 2003 HO33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149543 2003 HM47 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
149544 2003 HY50 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
149545 2003 HE52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149546 2003 JP4 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149547 2003 JG7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149548 2003 KY 20/05/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
149549 2003 KP1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
149550 2003 KH2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
149551 2003 KO7 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149552 2003 KL15 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
149553 2003 KT15 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
149554 2003 KF28 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
149555 2003 KN31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149556 2003 LJ2 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149557 2003 LW5 04/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
149558 2003 NJ9 01/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
149559 2003 OG1 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,9 km MPC · JPL
149560 2003 QZ91 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 106 km MPC · JPL
149561 2003 SJ219 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149562 2003 US13 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
149563 2003 VF9 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149564 2003 WK7 18/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
149565 2003 WH47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
149566 2003 WC122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149567 2003 XG11 11/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149568 2003 YG4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149569 2003 YJ47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149570 2003 YW51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149571 2003 YJ52 18/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149572 2003 YY92 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
149573 Mamorudoi 2003 YK180 21/12/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
149574 2004 BU30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149575 2004 BA37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149576 2004 BA43 22/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149577 2004 BH44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149578 2004 BJ56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
149579 2004 BT79 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149580 2004 BQ97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
149581 2004 BF99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149582 2004 BX104 24/01/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
149583 2004 BK105 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
149584 2004 BD108 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
149585 2004 BV115 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149586 2004 CZ17 10/02/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
149587 2004 CY18 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
149588 2004 CC29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
149589 2004 CN35 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
149590 2004 CO36 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
149591 2004 CL51 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
149592 2004 CU51 11/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
149593 2004 CL69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149594 2004 CR80 11/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
149595 2004 CM85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
149596 2004 CC96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
149597 2004 CH103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
149598 2004 CP110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
149599 2004 CT128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
149600 2004 DH12 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL