Danh sách tiểu hành tinh/149401–149500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
149401 2003 AH50 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149402 2003 AE53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
149403 2003 AU54 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
149404 2003 AL55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149405 2003 AD57 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
149406 2003 AM57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149407 2003 AO58 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149408 2003 AY59 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
149409 2003 AF60 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
149410 2003 AZ61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149411 2003 AB67 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
149412 2003 AA74 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
149413 2003 AN92 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149414 2003 BH1 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
149415 2003 BM8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
149416 2003 BM11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149417 2003 BU11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149418 2003 BD14 26/01/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
149419 2003 BV17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149420 2003 BC18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
149421 2003 BS18 27/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
149422 2003 BA20 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
149423 2003 BU20 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
149424 2003 BT22 25/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
149425 2003 BF27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149426 2003 BN39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149427 2003 BN43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
149428 2003 BM45 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
149429 2003 BF48 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149430 2003 BH52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
149431 2003 BK52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
149432 2003 BU58 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149433 2003 BL66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
149434 2003 BM70 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
149435 2003 BU72 28/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149436 2003 BL74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149437 2003 BW76 29/01/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
149438 2003 BV77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
149439 2003 BW81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149440 2003 BD82 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
149441 2003 BO87 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
149442 2003 BE89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
149443 2003 BZ89 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
149444 2003 CP2 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149445 2003 CQ5 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
149446 2003 CC6 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
149447 2003 CR7 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
149448 2003 CJ9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149449 2003 CE10 02/02/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
149450 2003 CE14 06/02/2003 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
149451 2003 CF14 04/02/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
149452 2003 CM17 08/02/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
149453 2003 CW21 03/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
149454 2003 DC 19/02/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
149455 2003 DX11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
149456 2003 DA13 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
149457 2003 DS13 25/02/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
149458 2003 DM15 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
149459 2003 DC20 22/02/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
149460 2003 DY20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
149461 2003 DQ21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
149462 2003 DO24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
149463 2003 EV4 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
149464 2003 EP7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149465 2003 EC8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
149466 2003 EP8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
149467 2003 EV8 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
149468 2003 EO10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
149469 2003 EL12 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149470 2003 EU12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149471 2003 EF13 06/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
149472 2003 EA14 06/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
149473 2003 EO15 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149474 2003 EA20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
149475 2003 EX21 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
149476 2003 EK23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
149477 2003 EL24 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
149478 2003 EQ24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
149479 2003 ER25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149480 2003 EG29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
149481 2003 EC35 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
149482 2003 EA36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149483 2003 EN36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149484 2003 EP36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149485 2003 EB37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
149486 2003 EM37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
149487 2003 EU37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
149488 2003 EJ38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
149489 2003 EG45 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149490 2003 EB47 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
149491 2003 EC48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
149492 2003 EK48 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
149493 2003 EK49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
149494 2003 ET49 10/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
149495 2003 EE58 09/03/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
149496 2003 EJ60 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
149497 2003 FJ9 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
149498 2003 FZ11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
149499 2003 FP16 23/03/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
149500 2003 FP17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL