Danh sách tiểu hành tinh/148201–148300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
148201 2000 CD80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
148202 2000 CN80 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
148203 2000 CW88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148204 2000 CN90 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148205 2000 CZ93 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148206 2000 CL97 13/02/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
148207 2000 CM100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
148208 2000 CD101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
148209 2000 CR105 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 195 km MPC · JPL
148210 2000 CR111 06/02/2000 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
148211 2000 CO116 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
148212 2000 CR140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
148213 2000 DU2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
148214 2000 DA21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148215 2000 DE28 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
148216 2000 DM30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148217 2000 DB33 29/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
148218 2000 DM37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148219 2000 DP41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
148220 2000 DB47 29/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
148221 2000 DO51 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148222 2000 DP53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148223 2000 DQ60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148224 2000 DV61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148225 2000 DB78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148226 2000 DO84 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
148227 2000 DP99 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
148228 2000 DP101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
148229 2000 DN102 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148230 2000 DF106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148231 2000 DG108 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148232 2000 DU109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
148233 2000 DV109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
148234 2000 EW5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
148235 2000 EC6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
148236 2000 EC9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
148237 2000 EX9 03/03/2000 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
148238 2000 EA19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148239 2000 EH28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148240 2000 EA41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148241 2000 EP42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148242 2000 EN58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148243 2000 EX58 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148244 2000 EW63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148245 2000 EG70 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148246 2000 EK109 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
148247 2000 EA124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
148248 2000 EJ124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
148249 2000 EO125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148250 2000 EC127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148251 2000 EA145 03/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
148252 2000 ER162 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148253 2000 EC178 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148254 2000 EL198 01/03/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
148255 2000 EF201 05/03/2000 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
148256 2000 FL16 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
148257 2000 FS17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148258 2000 FQ20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
148259 2000 FB22 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
148260 2000 FA24 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148261 2000 FV31 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148262 2000 FT33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148263 2000 FM34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
148264 2000 FS34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
148265 2000 FQ37 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148266 2000 FQ39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148267 2000 FH43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148268 2000 FN57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148269 2000 FX66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
148270 2000 GM6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
148271 2000 GF20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148272 2000 GL29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
148273 2000 GB37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
148274 2000 GS39 05/04/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
148275 2000 GB49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148276 2000 GL56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148277 2000 GV58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
148278 2000 GW83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148279 2000 GF87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148280 2000 GG93 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
148281 2000 GT97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148282 2000 GO107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148283 2000 GM134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
148284 2000 GX157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148285 2000 GC158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
148286 2000 GN164 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
148287 2000 GD172 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
148288 2000 GE172 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
148289 2000 GO173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
148290 2000 HV2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
148291 2000 HJ25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
148292 2000 HB27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148293 2000 HM27 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
148294 2000 HQ34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
148295 2000 HU51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
148296 2000 HG67 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
148297 2000 HH72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
148298 2000 HX74 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
148299 2000 HM77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
148300 2000 HO97 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL