Danh sách tiểu hành tinh/147201–147300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147201 2002 VL113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147202 2002 VB119 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147203 2002 VM121 12/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
147204 2002 VV124 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147205 2002 VY133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
147206 2002 VJ139 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
147207 2002 VK139 06/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147208 2002 WE 18/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147209 2002 WN5 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147210 2002 WC6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147211 2002 WW7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147212 2002 WW8 25/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
147213 2002 WX13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
147214 2002 WL14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
147215 2002 WQ18 30/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
147216 2002 XC6 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147217 2002 XT7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147218 2002 XA11 03/12/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
147219 2002 XQ12 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147220 2002 XZ14 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
147221 2002 XT24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147222 2002 XS28 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147223 2002 XB29 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147224 2002 XB31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147225 2002 XQ31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147226 2002 XB32 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147227 2002 XM34 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147228 2002 XL35 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
147229 2002 XF43 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147230 2002 XU43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147231 2002 XV47 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147232 2002 XB48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147233 2002 XC48 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147234 2002 XV50 10/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147235 2002 XD52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147236 2002 XM52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147237 2002 XC54 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
147238 2002 XX54 10/12/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147239 2002 XF59 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147240 2002 XW60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147241 2002 XW62 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147242 2002 XJ63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147243 2002 XV70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147244 2002 XE72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147245 2002 XV77 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147246 2002 XW77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147247 2002 XA80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147248 2002 XC80 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
147249 2002 XZ81 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147250 2002 XL82 11/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
147251 2002 XJ85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147252 2002 XA86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147253 2002 XG86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147254 2002 XK87 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147255 2002 XX88 14/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147256 2002 XN91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
147257 2002 XO91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
147258 2002 XG102 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147259 2002 XP110 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147260 2002 XH113 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147261 2002 YQ 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
147262 2002 YV 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
147263 2002 YF7 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
147264 2002 YO7 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147265 2002 YP8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147266 2002 YW8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147267 2002 YE11 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147268 2002 YH15 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147269 2002 YP16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147270 2002 YT16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147271 2002 YG24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147272 2002 YV25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147273 2002 YB26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147274 2002 YB27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147275 2002 YH29 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
147276 2002 YZ29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147277 2002 YC31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147278 2002 YU31 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
147279 2002 YH32 30/12/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
147280 2002 YJ33 30/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147281 2002 YG35 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147282 2003 AE10 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147283 2003 AD14 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
147284 2003 AR22 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
147285 2003 AF24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147286 2003 AF28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147287 2003 AA29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147288 2003 AJ32 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147289 2003 AM35 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147290 2003 AZ35 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147291 2003 AD38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147292 2003 AY39 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147293 2003 AR42 07/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
147294 2003 AD43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147295 2003 AE48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147296 2003 AS54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147297 2003 AO57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147298 2003 AR57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147299 2003 AU58 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147300 2003 AQ59 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL