Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/147801–147900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147801 2005 SR29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147802 2005 SS33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147803 2005 SQ52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
147804 2005 SJ55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
147805 2005 SD68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147806 2005 SJ70 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
147807 2005 SH72 23/09/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
147808 2005 SX73 23/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
147809 2005 SC77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147810 2005 SL82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147811 2005 SV94 25/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147812 2005 SM103 25/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
147813 2005 SW106 26/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
147814 2005 SP107 26/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
147815 2005 SK118 28/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
147816 2005 SU125 29/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
147817 2005 SW127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
147818 2005 SZ138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
147819 2005 SA140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
147820 2005 SS166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
147821 2005 ST170 29/09/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
147822 2005 SQ180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
147823 2005 SO187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147824 2005 SC192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
147825 2005 SE206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
147826 2005 SL208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
147827 2005 SW219 27/09/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
147828 2005 SG239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147829 2005 SM261 22/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
147830 2005 SO269 27/09/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
147831 2005 TB17 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
147832 2005 TV26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
147833 2005 TW49 09/10/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 3,0 km MPC · JPL
147834 2005 TZ54 04/10/2005 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
147835 2005 TU84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
147836 2005 TN125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
147837 2005 TM144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147838 2005 TJ156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
147839 2005 TQ167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
147840 2005 TT167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147841 2005 TJ172 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
147842 2005 TU175 03/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
147843 2005 TN183 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
147844 2005 TG190 01/10/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
147845 2005 UY14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
147846 2005 UO20 22/10/2005 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
147847 2005 UA30 23/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
147848 2005 UB68 22/10/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
147849 2005 UG76 24/10/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
147850 2005 UP76 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
147851 2005 UY76 24/10/2005 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
147852 2005 UA106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147853 2005 UT178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147854 2005 UF250 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
147855 2005 UO294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147856 2005 UH343 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
147857 2005 UW381 24/10/2005 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
147858 2005 UC385 27/10/2005 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
147859 2005 UF450 31/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
147860 2005 UA482 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147861 2005 UD492 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
147862 2005 UP493 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
147863 2005 VD15 01/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
147864 2005 VQ34 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
147865 2005 VN39 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
147866 2005 VG76 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
147867 2005 VF102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
147868 2005 VW120 11/11/2005 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
147869 2005 WG104 28/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
147870 2006 PG30 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147871 2006 PH30 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
147872 2006 QT24 17/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
147873 2006 QD27 19/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147874 2006 QP39 19/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
147875 2006 QU55 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147876 2006 QL58 27/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
147877 2006 QT62 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
147878 2006 QY79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147879 2006 QQ113 24/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147880 2006 QV113 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
147881 2006 QZ117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
147882 2006 QN166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
147883 2006 RF6 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
147884 2006 RH6 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
147885 2006 RJ18 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147886 2006 RJ19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147887 2006 RY26 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
147888 2006 RY30 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147889 2006 RK31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
147890 2006 RL31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147891 2006 RS48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
147892 2006 RC60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147893 2006 SH 16/09/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
147894 2006 SO4 16/09/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147895 2006 ST4 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
147896 2006 SR5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
147897 2006 SF12 16/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
147898 2006 SH13 17/09/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147899 2006 SS18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147900 2006 SZ42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL