Danh sách tiểu hành tinh/146801–146900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146801 2001 YS46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146802 2001 YG48 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146803 2001 YL50 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146804 2001 YP56 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146805 2001 YR69 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146806 2001 YT69 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146807 2001 YF75 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146808 2001 YW81 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146809 2001 YZ81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146810 2001 YE82 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146811 2001 YD90 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
146812 2001 YP92 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146813 2001 YM93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
146814 2001 YV95 18/12/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146815 2001 YP101 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146816 2001 YL105 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146817 2001 YR108 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146818 2001 YL115 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146819 2001 YO117 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
146820 2001 YQ125 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146821 2001 YC129 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146822 2001 YF130 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
146823 2001 YD137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146824 2001 YP140 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146825 2001 YC144 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146826 2001 YK145 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146827 2001 YW145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
146828 2001 YL155 20/12/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
146829 2002 AB5 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 6,7 km MPC · JPL
146830 2002 AT8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
146831 2002 AV11 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146832 2002 AZ23 07/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
146833 2002 AK25 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
146834 2002 AY31 04/01/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
146835 2002 AF40 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146836 2002 AR40 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146837 2002 AN41 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146838 2002 AR43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146839 2002 AK49 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146840 2002 AN49 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146841 2002 AP49 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146842 2002 AA50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146843 2002 AP68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
146844 2002 AP79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146845 2002 AG82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146846 2002 AM83 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146847 2002 AV84 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146848 2002 AC85 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146849 2002 AX98 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146850 2002 AT99 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
146851 2002 AK104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146852 2002 AQ109 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146853 2002 AY110 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146854 2002 AO115 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146855 2002 AH121 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146856 2002 AD124 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146857 2002 AD127 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146858 2002 AA148 13/01/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
146859 2002 AB149 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146860 2002 AL149 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146861 2002 AS151 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146862 2002 AV152 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146863 2002 AW162 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146864 2002 AX165 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146865 2002 AB173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146866 2002 AO174 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
146867 2002 AC176 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
146868 2002 AG177 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146869 2002 AN181 05/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
146870 2002 AT181 05/01/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
146871 2002 AT182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
146872 2002 AE191 11/01/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146873 2002 AN208 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146874 2002 BB 17/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 5,6 km MPC · JPL
146875 2002 BL17 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146876 2002 BK21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146877 2002 BQ25 25/01/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146878 2002 CN1 02/02/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,8 km MPC · JPL
146879 2002 CS8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
146880 2002 CV8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
146881 2002 CH11 01/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146882 2002 CV21 05/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
146883 2002 CF24 06/02/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
146884 2002 CL24 06/02/2002 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
146885 2002 CB27 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146886 2002 CW27 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146887 2002 CT29 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146888 2002 CG34 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146889 2002 CG37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146890 2002 CA38 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146891 2002 CY40 07/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
146892 2002 CQ47 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
146893 2002 CK55 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146894 2002 CX59 14/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146895 2002 CP66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146896 2002 CZ69 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146897 2002 CB74 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146898 2002 CL74 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146899 2002 CS75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146900 2002 CL79 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL