Danh sách tiểu hành tinh/147601–147700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147601 2004 GX29 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
147602 2004 GN30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
147603 2004 GM32 12/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147604 2004 GS34 13/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147605 2004 GP37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
147606 2004 GJ39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
147607 2004 GG43 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147608 2004 GB44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
147609 2004 GE51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147610 2004 GT54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
147611 2004 GV59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147612 2004 GP88 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
147613 2004 HJ3 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147614 2004 HX3 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
147615 2004 HE8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
147616 2004 HS9 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147617 2004 HF10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147618 2004 HG10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147619 2004 HW12 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147620 2004 HQ17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147621 2004 HD20 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147622 2004 HS25 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
147623 2004 HC27 20/04/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
147624 2004 HP36 22/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147625 2004 HY42 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147626 2004 HF44 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147627 2004 HR45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147628 2004 HQ46 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
147629 2004 HE48 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
147630 2004 HN49 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147631 2004 HH52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147632 2004 HL54 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147633 2004 HD58 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
147634 2004 HH58 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
147635 2004 HW63 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147636 2004 HC67 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147637 2004 JO6 09/05/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
147638 2004 JZ8 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
147639 2004 JT10 12/05/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
147640 2004 JD12 11/05/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
147641 2004 JS13 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
147642 2004 JL15 10/05/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
147643 2004 JE17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
147644 2004 JB23 12/05/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
147645 2004 JG24 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147646 2004 JK25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147647 2004 JB26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147648 2004 JK26 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
147649 2004 JT27 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
147650 2004 JB32 12/05/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
147651 2004 JO32 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
147652 2004 JA35 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147653 2004 JF35 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
147654 2004 JM35 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147655 2004 JF36 15/05/2004 Needville P. Garossino 1,6 km MPC · JPL
147656 2004 JZ36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
147657 2004 JG37 13/05/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
147658 2004 JP41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147659 2004 JT41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147660 2004 JP44 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147661 2004 JN51 14/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147662 2004 JZ54 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
147663 2004 KD 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
147664 2004 KC4 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147665 2004 KO4 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147666 2004 KV6 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147667 2004 KU9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147668 2004 KQ12 22/05/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
147669 2004 KG15 23/05/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
147670 2004 LT3 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147671 2004 LJ9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
147672 2004 LO10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
147673 2004 LO15 12/06/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
147674 2004 LY18 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
147675 2004 ML 16/06/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
147676 2004 MH3 19/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147677 2004 NS2 10/07/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147678 2004 NP10 09/07/2004 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
147679 2004 NF14 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
147680 2004 OL2 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
147681 2004 OS3 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147682 2004 OH4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
147683 2004 OS14 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
147684 2004 PU39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147685 2004 PX54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
147686 2004 PJ66 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
147687 2004 PZ66 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
147688 2004 PD70 07/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
147689 2004 PR77 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147690 2004 QW3 16/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
147691 2004 RC152 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
147692 2004 RY214 11/09/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
147693 Piccioni 2005 CQ77 11/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,3 km MPC · JPL
147694 2005 ED199 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
147695 2005 EY283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
147696 2005 GB37 02/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
147697 2005 GA38 03/04/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147698 2005 GQ40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
147699 2005 GJ57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
147700 2005 GU83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL