Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/146601–146700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146601 2001 TS178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146602 2001 TW188 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146603 2001 TC192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146604 2001 TC194 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146605 2001 TO194 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146606 2001 TJ196 14/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
146607 2001 TD197 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146608 2001 TO200 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146609 2001 TS200 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146610 2001 TB203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146611 2001 TB205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146612 2001 TJ208 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
146613 2001 TA211 13/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
146614 2001 TP211 13/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
146615 2001 TK212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
146616 2001 TS213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146617 2001 TJ222 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146618 2001 TV226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
146619 2001 TD227 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
146620 2001 TK229 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
146621 2001 TX229 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
146622 2001 TX231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
146623 2001 TB237 08/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146624 2001 TR256 11/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146625 2001 TC257 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146626 2001 UN3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146627 2001 UD12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
146628 2001 UJ12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
146629 2001 UX19 16/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
146630 2001 UU23 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146631 2001 UJ34 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146632 2001 UG35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146633 2001 UG38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146634 2001 US42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146635 2001 UM44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
146636 2001 UV45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146637 2001 UP47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146638 2001 UV51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146639 2001 UH53 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146640 2001 UR61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146641 2001 US73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146642 2001 UF74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146643 2001 UZ74 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146644 2001 UA76 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146645 2001 US79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146646 2001 UZ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146647 2001 UA80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146648 2001 UM80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146649 2001 UD89 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
146650 2001 UO92 18/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146651 2001 UD94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
146652 2001 UZ99 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146653 2001 UD101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146654 2001 UG101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146655 2001 UV104 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146656 2001 US105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146657 2001 UB114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146658 2001 UJ114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146659 2001 UD122 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146660 2001 UP129 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146661 2001 UW129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146662 2001 UK133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146663 2001 UD137 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146664 2001 UK141 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146665 2001 UF151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146666 2001 UW162 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146667 2001 UW163 17/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146668 2001 UG168 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146669 2001 UO173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
146670 2001 UT174 18/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
146671 2001 UH185 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146672 2001 UH201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
146673 2001 UM204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
146674 2001 UL205 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146675 2001 UV214 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146676 2001 UG216 24/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
146677 2001 UR217 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146678 2001 UE221 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146679 2001 UF224 28/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146680 2001 VQ7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146681 2001 VU11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146682 2001 VT12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146683 2001 VB19 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146684 2001 VN20 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146685 2001 VG26 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146686 2001 VW37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146687 2001 VC39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146688 2001 VG48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146689 2001 VB56 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146690 2001 VB58 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146691 2001 VC61 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146692 2001 VV67 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146693 2001 VA69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146694 2001 VJ69 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146695 2001 VG71 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146696 2001 VZ71 12/11/2001 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
146697 2001 VU73 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146698 2001 VY87 12/11/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
146699 2001 VP100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
146700 2001 VU100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL