Danh sách tiểu hành tinh/147301–147400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147301 2003 AF61 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
147302 2003 AS62 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147303 2003 AG65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147304 2003 AN68 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147305 2003 AD73 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147306 2003 AH73 11/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147307 2003 AH78 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147308 2003 AN78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147309 2003 AS88 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
147310 2003 AT88 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
147311 2003 AF89 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147312 2003 AT89 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147313 2003 AZ93 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147314 2003 AC94 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
147315 2003 BK2 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147316 2003 BJ6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
147317 2003 BF7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
147318 2003 BD8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147319 2003 BG8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147320 2003 BZ12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
147321 2003 BU13 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147322 2003 BC15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147323 2003 BG15 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147324 2003 BD16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
147325 2003 BW17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147326 2003 BF25 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
147327 2003 BH30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147328 2003 BG31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147329 2003 BJ33 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
147330 2003 BR33 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
147331 2003 BR38 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147332 2003 BB40 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147333 2003 BP42 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147334 2003 BE49 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
147335 2003 BK49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
147336 2003 BY50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147337 2003 BU51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147338 2003 BT54 27/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
147339 2003 BW56 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147340 2003 BC57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147341 2003 BE60 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147342 2003 BT64 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147343 2003 BY65 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147344 2003 BK67 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
147345 2003 BG69 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
147346 2003 BJ71 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
147347 2003 BL71 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147348 2003 BF72 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
147349 2003 BC73 28/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147350 2003 BD78 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
147351 2003 BB81 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147352 2003 BG81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147353 2003 BH81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147354 2003 BY82 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147355 2003 BV83 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
147356 2003 BN87 26/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
147357 2003 CF2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147358 2003 CZ2 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147359 2003 CJ8 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
147360 2003 CY8 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
147361 2003 CP9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147362 2003 CR9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147363 2003 CH10 02/02/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
147364 2003 CD11 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147365 2003 CH13 03/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
147366 2003 CZ18 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
147367 2003 CA20 09/02/2003 Consell Á. López J., R. Pacheco 4,2 km MPC · JPL
147368 2003 CP21 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
147369 2003 DA1 21/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147370 2003 DO16 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147371 2003 DU16 21/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
147372 2003 DB20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147373 2003 EB 01/03/2003 Jornada D. S. Dixon 1,7 km MPC · JPL
147374 2003 EE3 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
147375 2003 EH5 04/03/2003 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
147376 2003 EM21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
147377 2003 ET21 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147378 2003 EP22 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
147379 2003 EA23 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
147380 2003 EC26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
147381 2003 EE29 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
147382 2003 EC33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
147383 2003 EJ36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
147384 2003 EW36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
147385 2003 ER39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147386 2003 ED53 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
147387 2003 EJ53 08/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147388 2003 EO57 09/03/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147389 2003 EV57 09/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
147390 2003 EK58 12/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
147391 2003 EO59 11/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
147392 2003 ET61 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
147393 2003 EV61 09/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
147394 2003 EB62 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147395 2003 EE62 09/03/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
147396 2003 EQ62 12/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
147397 Bobhazel 2003 FO7 30/03/2003 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
147398 2003 FX8 31/03/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
147399 2003 FV11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
147400 2003 FF17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL