Danh sách tiểu hành tinh/147101–147200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
147101 2002 TC30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147102 2002 TD36 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147103 2002 TO39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147104 2002 TG42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147105 2002 TM42 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147106 2002 TE43 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147107 2002 TL43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147108 2002 TZ43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147109 2002 TF48 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147110 2002 TJ48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147111 2002 TZ48 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147112 2002 TO50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147113 2002 TK70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
147114 2002 TK72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147115 2002 TU73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147116 2002 TZ77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
147117 2002 TD83 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147118 2002 TO83 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
147119 2002 TR89 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147120 2002 TG97 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
147121 2002 TY120 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
147122 2002 TZ122 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147123 2002 TR126 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147124 2002 TH129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
147125 2002 TR130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147126 2002 TH131 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147127 2002 TJ132 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147128 2002 TT137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147129 2002 TE139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
147130 2002 TZ172 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147131 2002 TS180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
147132 2002 TB186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147133 2002 TO203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147134 2002 TL206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147135 2002 TR210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147136 2002 TT224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147137 2002 TH239 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
147138 2002 TU239 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
147139 2002 TY243 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
147140 2002 TW245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
147141 2002 TB246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147142 2002 TV246 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
147143 2002 TN253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147144 2002 TS255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147145 2002 TK259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
147146 2002 TU260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147147 2002 TP274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
147148 2002 TQ275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147149 2002 TF279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147150 2002 TB286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
147151 2002 TX293 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147152 2002 TX297 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147153 2002 TB303 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147154 2002 UO5 28/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147155 2002 UM9 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147156 2002 UL17 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147157 2002 UO20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
147158 2002 UY22 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147159 2002 UQ31 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
147160 2002 UE32 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
147161 2002 VP3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
147162 2002 VK8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
147163 2002 VR8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
147164 2002 VM9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
147165 2002 VA12 01/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
147166 2002 VG12 02/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
147167 2002 VZ13 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147168 2002 VK19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
147169 2002 VY23 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
147170 2002 VJ27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147171 2002 VK28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147172 2002 VQ29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147173 2002 VP34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
147174 2002 VU36 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
147175 2002 VV36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
147176 2002 VP43 04/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
147177 2002 VN45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147178 2002 VY48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147179 2002 VN49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
147180 2002 VT52 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147181 2002 VZ59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
147182 2002 VF62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147183 2002 VB69 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147184 2002 VG79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147185 2002 VX79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
147186 2002 VG80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
147187 2002 VR80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147188 2002 VF81 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
147189 2002 VN81 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
147190 2002 VY84 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147191 2002 VL88 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
147192 2002 VD89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
147193 2002 VE89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
147194 2002 VU89 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
147195 2002 VM92 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
147196 2002 VX92 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147197 2002 VF94 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
147198 2002 VS97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
147199 2002 VU105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
147200 2002 VS110 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL