Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/146701–146800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146701 2001 VJ101 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146702 2001 VA109 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146703 2001 VY112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146704 2001 VU113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146705 2001 VM125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
146706 2001 WM6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146707 2001 WN6 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
146708 2001 WT6 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146709 2001 WV11 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146710 2001 WA13 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146711 2001 WN13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146712 2001 WQ20 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146713 2001 WZ26 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146714 2001 WM28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146715 2001 WV34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146716 2001 WA51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146717 2001 WU62 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146718 2001 WJ78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146719 2001 WQ83 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146720 2001 WC87 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146721 2001 XF8 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146722 2001 XA9 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146723 2001 XN11 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146724 2001 XC24 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146725 2001 XG30 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146726 2001 XT33 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146727 2001 XD35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146728 2001 XU36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146729 2001 XW37 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
146730 2001 XD45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146731 2001 XE51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146732 2001 XH51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146733 2001 XE52 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
146734 2001 XG55 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146735 2001 XQ63 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146736 2001 XS71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146737 2001 XK73 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146738 2001 XL81 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146739 2001 XQ86 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146740 2001 XC89 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146741 2001 XD93 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146742 2001 XS110 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146743 2001 XX116 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146744 2001 XZ118 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146745 2001 XV129 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146746 2001 XO131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146747 2001 XV132 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146748 2001 XB136 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146749 2001 XL136 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146750 2001 XN141 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146751 2001 XO141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146752 2001 XU143 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146753 2001 XX145 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146754 2001 XT147 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146755 2001 XM152 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146756 2001 XP159 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
146757 2001 XB163 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146758 2001 XX164 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146759 2001 XP167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146760 2001 XZ170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146761 2001 XH180 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146762 2001 XW184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146763 2001 XF193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146764 2001 XX194 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146765 2001 XE199 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146766 2001 XU201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
146767 2001 XC202 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
146768 2001 XU203 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146769 2001 XX215 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
146770 2001 XN217 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146771 2001 XO220 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146772 2001 XD221 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146773 2001 XO221 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146774 2001 XK224 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146775 2001 XD226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146776 2001 XO230 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146777 2001 XT230 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146778 2001 XX231 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146779 2001 XK234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146780 2001 XK235 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146781 2001 XM235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146782 2001 XQ241 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146783 2001 XR241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146784 2001 XE245 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146785 2001 XA253 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146786 2001 XF267 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146787 2001 YB9 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146788 2001 YS9 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146789 2001 YW16 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146790 2001 YZ19 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146791 2001 YA22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146792 2001 YK24 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146793 2001 YP30 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146794 2001 YB35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146795 2001 YY36 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146796 2001 YA42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146797 2001 YZ42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146798 2001 YT43 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146799 2001 YV45 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146800 2001 YW45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL