Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/145601–145700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145601 2006 QV19 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145602 2006 QG20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
145603 2006 QP24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145604 2006 QD25 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
145605 2006 QE27 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145606 2006 QH29 22/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
145607 2006 QK30 20/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145608 2006 QL35 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
145609 2006 QU35 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145610 2006 QG37 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
145611 2006 QP42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
145612 2006 QQ45 19/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
145613 2006 QT47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145614 2006 QF48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145615 2006 QL54 17/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
145616 2006 QV54 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
145617 2006 QS60 20/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145618 2006 QX78 23/08/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
145619 2006 QT80 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
145620 2006 QE94 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
145621 2006 QG95 16/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145622 2006 QM95 16/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
145623 2006 QL100 24/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145624 2006 QB102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145625 2006 QR107 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145626 2006 QT119 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145627 2006 RY102 14/09/2006 Palomar NEAT 28 km MPC · JPL
145628 2135 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
145629 2188 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145630 2214 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145631 2215 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
145632 2216 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
145633 2227 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145634 2516 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
145635 2585 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145636 2597 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145637 2671 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
145638 2715 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
145639 2847 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
145640 3008 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
145641 3562 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
145642 4058 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145643 4064 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
145644 4107 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
145645 4125 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
145646 4170 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
145647 4193 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
145648 4223 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
145649 4233 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
145650 4242 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145651 4264 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
145652 4278 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
145653 4333 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
145654 4728 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
145655 4740 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
145656 4788 P-L 24/09/1960 Palomar PLS AMO 1,9 km MPC · JPL
145657 6218 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
145658 6596 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
145659 6697 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
145660 6701 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
145661 6714 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
145662 6737 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
145663 6805 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145664 6848 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
145665 6859 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145666 6882 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
145667 9537 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
145668 1071 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
145669 2244 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145670 4241 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
145671 1073 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145672 1321 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
145673 1333 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
145674 1524 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 900 m MPC · JPL
145675 2002 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
145676 2093 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145677 2172 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
145678 2251 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
145679 2402 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
145680 3002 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
145681 3018 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145682 3131 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
145683 3275 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
145684 3279 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
145685 4075 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
145686 4077 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
145687 1072 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
145688 2159 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
145689 2219 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
145690 2280 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
145691 2319 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
145692 2625 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
145693 3112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
145694 3198 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145695 3290 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
145696 3361 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
145697 3394 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
145698 3471 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
145699 3499 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
145700 4139 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL