Danh sách tiểu hành tinh/144601–144700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144601 2004 FH46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144602 2004 FV47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144603 2004 FZ47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144604 2004 FW48 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144605 2004 FX49 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144606 2004 FF50 18/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
144607 2004 FW51 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144608 2004 FN52 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144609 2004 FT52 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144610 2004 FV52 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
144611 2004 FZ52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144612 2004 FD56 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144613 2004 FJ58 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144614 2004 FM61 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144615 2004 FD62 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144616 2004 FJ62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144617 2004 FD63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144618 2004 FB65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144619 2004 FR65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144620 2004 FU65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144621 2004 FU66 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144622 2004 FZ66 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144623 2004 FO68 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144624 2004 FP68 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
144625 2004 FK69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144626 2004 FG70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
144627 2004 FK71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144628 2004 FE77 18/03/2004 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
144629 2004 FJ77 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
144630 2004 FU77 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
144631 2004 FX77 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144632 2004 FM79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
144633 Georgecarroll 2004 FH80 21/03/2004 Stony Ridge Stony Ridge Obs. 3,4 km MPC · JPL
144634 2004 FJ80 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144635 2004 FG85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144636 2004 FP88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144637 2004 FS90 20/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
144638 2004 FB93 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144639 2004 FH93 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144640 2004 FO93 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144641 2004 FN94 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144642 2004 FO96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
144643 2004 FV97 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144644 2004 FT99 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144645 2004 FZ100 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144646 2004 FB102 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144647 2004 FT102 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144648 2004 FH105 24/03/2004 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
144649 2004 FO105 24/03/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
144650 2004 FX105 25/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144651 2004 FE106 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144652 2004 FF106 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
144653 2004 FD108 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144654 2004 FV108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144655 2004 FE110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
144656 2004 FS110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144657 2004 FO112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144658 2004 FF116 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144659 2004 FP116 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144660 2004 FO117 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144661 2004 FU117 22/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
144662 2004 FA121 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144663 2004 FT121 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144664 2004 FV122 26/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144665 2004 FO125 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144666 2004 FQ125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144667 2004 FQ127 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144668 2004 FK128 27/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
144669 2004 FN129 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144670 2004 FB130 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144671 2004 FE130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
144672 2004 FS130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
144673 2004 FA131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
144674 2004 FN131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144675 2004 FZ132 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
144676 2004 FU134 26/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
144677 2004 FM136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
144678 2004 FG137 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144679 2004 FH140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
144680 2004 FP140 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144681 2004 FR141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144682 2004 FN142 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144683 2004 FS142 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
144684 2004 FA143 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
144685 2004 FE144 29/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
144686 2004 FG144 29/03/2004 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
144687 2004 FE145 29/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144688 2004 FG145 29/03/2004 Kitt Peak DLS 2,7 km MPC · JPL
144689 2004 FD146 31/03/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
144690 2004 FV147 16/03/2004 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
144691 2004 FR154 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144692 Katemary 2004 GC 09/04/2004 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
144693 2004 GF 08/04/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
144694 2004 GL1 10/04/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
144695 2004 GY2 08/04/2004 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
144696 2004 GZ3 11/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144697 2004 GZ5 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
144698 2004 GX10 08/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144699 2004 GE11 12/04/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
144700 2004 GF13 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL