Danh sách tiểu hành tinh/145301–145400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145301 2005 KY8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
145302 2005 KD9 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
145303 2005 KH9 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
145304 2005 KZ9 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
145305 2005 KT10 31/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
145306 2005 KC11 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
145307 2005 KA12 31/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
145308 2005 LD1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
145309 2005 LE1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
145310 2005 LF1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
145311 2005 LH1 03/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
145312 2005 LB3 03/06/2005 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
145313 2005 LK3 03/06/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
145314 2005 LE5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145315 2005 LR5 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
145316 2005 LV5 03/06/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
145317 2005 LA6 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
145318 2005 LT13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145319 2005 LC14 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145320 2005 LE16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145321 2005 LU18 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
145322 2005 LP22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
145323 2005 LR22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
145324 2005 LE25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145325 2005 LG28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
145326 2005 LB33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145327 2005 LA36 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145328 2005 LH36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
145329 2005 LH38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
145330 2005 LR38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145331 2005 LC39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145332 2005 LT45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145333 2005 LG49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145334 2005 LP49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145335 2005 LM50 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
145336 2005 LM52 02/06/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
145337 2005 MG1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
145338 2005 MR2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
145339 2005 MD3 21/06/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
145340 2005 MZ3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145341 2005 MT7 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
145342 2005 MS9 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
145343 2005 MY9 23/06/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145344 2005 MN11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
145345 2005 MA12 28/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
145346 2005 MU12 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145347 2005 MB13 29/06/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
145348 2005 MJ15 29/06/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145349 2005 MS15 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
145350 2005 MR18 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145351 2005 ML19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145352 2005 MF21 30/06/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
145353 2005 MK21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
145354 2005 MY21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145355 2005 MM22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145356 2005 MV23 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
145357 2005 ME25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
145358 2005 MX25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145359 2005 ME26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145360 2005 MC27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145361 2005 MF29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
145362 2005 MV29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145363 2005 MH31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145364 2005 MB35 30/06/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
145365 2005 MT35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
145366 2005 MP39 29/06/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
145367 2005 MS41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145368 2005 MB43 30/06/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
145369 2005 MK43 24/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
145370 2005 MZ43 27/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
145371 2005 MT44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145372 2005 MZ44 27/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
145373 2005 MV49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
145374 2005 MJ50 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
145375 2005 NK4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145376 2005 NA6 04/07/2005 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
145377 2005 NJ6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145378 2005 NB8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145379 2005 NU8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145380 2005 NK11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
145381 2005 NR12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
145382 2005 NY12 04/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
145383 2005 NE14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
145384 2005 NA16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
145385 2005 NF16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145386 2005 NY16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
145387 2005 NV18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145388 2005 NP24 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145389 2005 NH31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145390 2005 NW31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
145391 2005 ND39 02/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
145392 2005 NS39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
145393 2005 NB43 05/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
145394 2005 NT43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145395 2005 ND51 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145396 2005 NE53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
145397 2005 NC54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
145398 2005 NH54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
145399 2005 NJ56 05/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145400 2005 NN65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL