Danh sách tiểu hành tinh/145201–145300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145201 2005 JQ33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145202 2005 JS33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
145203 2005 JZ33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
145204 2005 JT34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145205 2005 JP36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145206 2005 JQ36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
145207 2005 JS36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145208 2005 JJ38 06/05/2005 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
145209 2005 JY38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145210 2005 JZ38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
145211 2005 JO39 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145212 2005 JY43 04/05/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
145213 2005 JE44 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145214 2005 JF44 04/05/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
145215 2005 JM46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
145216 2005 JO48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145217 2005 JZ48 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
145218 2005 JH49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
145219 2005 JQ55 04/05/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
145220 2005 JC56 06/05/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
145221 2005 JT57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
145222 2005 JY60 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
145223 2005 JS61 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
145224 2005 JR63 10/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
145225 2005 JO66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145226 2005 JE67 04/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
145227 2005 JG67 04/05/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
145228 2005 JF68 06/05/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
145229 2005 JT70 07/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145230 2005 JM75 09/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
145231 2005 JX77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
145232 2005 JU79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145233 2005 JB80 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
145234 2005 JQ80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
145235 2005 JB83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145236 2005 JY84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
145237 2005 JE85 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145238 2005 JO87 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
145239 2005 JW88 11/05/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
145240 2005 JN91 08/05/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
145241 2005 JT91 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145242 2005 JS92 11/05/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
145243 2005 JX95 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145244 2005 JO98 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
145245 2005 JX102 09/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
145246 2005 JN103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145247 2005 JK105 11/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
145248 2005 JB106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145249 2005 JJ109 03/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
145250 2005 JN112 09/05/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
145251 2005 JP112 09/05/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
145252 2005 JO117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145253 2005 JJ118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145254 2005 JP119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145255 2005 JB122 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145256 2005 JL125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
145257 2005 JQ127 12/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145258 2005 JT127 12/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
145259 2005 JA128 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
145260 2005 JJ128 12/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145261 2005 JM130 13/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145262 2005 JL131 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
145263 2005 JB133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145264 2005 JF133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145265 2005 JZ133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145266 2005 JE134 14/05/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
145267 2005 JW134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
145268 2005 JZ136 12/05/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
145269 2005 JC138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
145270 2005 JE138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145271 2005 JP138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145272 2005 JE139 13/05/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
145273 2005 JH139 13/05/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
145274 2005 JD140 14/05/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145275 2005 JN140 14/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
145276 2005 JA144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
145277 2005 JQ146 13/05/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
145278 2005 JZ146 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145279 2005 JG147 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
145280 2005 JS147 13/05/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
145281 2005 JH156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145282 2005 JM160 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145283 2005 JF163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145284 2005 JY165 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
145285 2005 JN167 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
145286 2005 JP167 12/05/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
145287 2005 JN175 02/05/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
145288 2005 JL177 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145289 2005 JU177 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
145290 2005 JX177 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
145291 2005 JO178 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
145292 2005 JA179 14/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
145293 2005 KE 16/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
145294 2005 KX2 16/05/2005 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
145295 2005 KK6 18/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
145296 2005 KC7 19/05/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
145297 2005 KS7 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
145298 2005 KB8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
145299 2005 KE8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
145300 2005 KK8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL