Danh sách tiểu hành tinh/145101–145200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145101 2005 GM88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145102 2005 GW90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
145103 2005 GC96 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145104 2005 GU101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145105 2005 GW101 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
145106 2005 GF105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
145107 2005 GG105 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145108 2005 GB113 06/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145109 2005 GL113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145110 2005 GF117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145111 2005 GN119 09/04/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
145112 2005 GK121 05/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
145113 2005 GH123 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145114 2005 GJ123 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
145115 2005 GP124 09/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
145116 2005 GT126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
145117 2005 GV129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145118 2005 GJ130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145119 2005 GS132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145120 2005 GF135 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
145121 2005 GC136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
145122 2005 GD136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145123 2005 GD139 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145124 2005 GT139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
145125 2005 GU141 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
145126 2005 GV144 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145127 2005 GL147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145128 2005 GG149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
145129 2005 GH150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145130 2005 GF153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145131 2005 GM153 13/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
145132 2005 GZ157 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
145133 2005 GO158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145134 2005 GU160 12/04/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
145135 2005 GU161 13/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145136 2005 GY161 14/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
145137 2005 GW162 13/04/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
145138 2005 GB163 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
145139 2005 GV165 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
145140 2005 GV167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
145141 2005 GF168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
145142 2005 GX168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145143 2005 GL170 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
145144 2005 GU171 12/04/2005 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
145145 2005 GV171 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
145146 2005 GC172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145147 2005 GD175 14/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
145148 2005 GR176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
145149 2005 GX177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
145150 2005 GX178 15/04/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
145151 2005 GH179 13/04/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
145152 2005 GS181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
145153 2005 GJ182 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
145154 2005 GD201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
145155 2005 HD 16/04/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,2 km MPC · JPL
145156 2005 HO 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145157 2005 HY1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145158 2005 HU3 28/04/2005 RAS A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
145159 2005 HM4 27/04/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
145160 2005 HY4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
145161 2005 HZ4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
145162 2005 HG5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145163 2005 HT6 28/04/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
145164 2005 HA7 30/04/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
145165 2005 HS7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
145166 2005 JL 03/05/2005 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
145167 2005 JF1 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
145168 2005 JD3 03/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
145169 2005 JF3 03/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145170 2005 JL3 05/05/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
145171 2005 JV3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
145172 2005 JX3 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
145173 2005 JX4 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145174 2005 JC5 04/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
145175 2005 JF5 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145176 2005 JJ5 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145177 2005 JX13 01/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
145178 2005 JN14 01/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145179 2005 JB16 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145180 2005 JA20 04/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
145181 2005 JK20 04/05/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
145182 2005 JT20 04/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
145183 2005 JD21 04/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
145184 2005 JK21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145185 2005 JP21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
145186 2005 JQ21 04/05/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
145187 2005 JW22 01/05/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
145188 2005 JJ24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145189 2005 JM24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
145190 2005 JR26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
145191 2005 JG27 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
145192 2005 JO27 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
145193 2005 JL29 03/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
145194 2005 JM29 03/05/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
145195 2005 JM30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
145196 2005 JX31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
145197 2005 JY31 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
145198 2005 JP32 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145199 2005 JQ32 04/05/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
145200 2005 JR32 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL