Danh sách tiểu hành tinh/144201–144300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144201 2004 CO1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
144202 2004 CR1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
144203 2004 CD7 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144204 2004 CF7 10/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
144205 2004 CS7 10/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144206 2004 CB9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144207 2004 CT9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144208 2004 CS10 11/02/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144209 2004 CB12 11/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
144210 2004 CH12 11/02/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144211 2004 CM12 11/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144212 2004 CS13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
144213 2004 CD14 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
144214 2004 CE15 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144215 2004 CJ15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144216 2004 CW16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
144217 2004 CD18 10/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
144218 2004 CF18 10/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144219 2004 CS22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144220 2004 CX22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144221 2004 CS26 11/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144222 2004 CA27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144223 2004 CH33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
144224 2004 CQ35 11/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144225 2004 CL37 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
144226 2004 CZ37 13/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
144227 2004 CU41 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
144228 2004 CN43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144229 2004 CU49 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144230 2004 CA51 15/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
144231 2004 CV52 10/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144232 2004 CN54 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144233 2004 CO54 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144234 2004 CO55 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144235 2004 CP58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144236 2004 CU65 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144237 2004 CA73 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144238 2004 CJ73 14/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144239 2004 CS73 15/02/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
144240 2004 CC74 10/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144241 2004 CD74 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144242 2004 CE74 10/02/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144243 2004 CA76 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144244 2004 CW76 11/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144245 2004 CU78 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144246 2004 CZ78 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144247 2004 CG79 11/02/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
144248 2004 CE80 11/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
144249 2004 CV82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144250 2004 CQ83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
144251 2004 CU83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
144252 2004 CC84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
144253 2004 CV84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144254 2004 CD86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144255 2004 CF87 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144256 2004 CL87 11/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144257 2004 CH89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144258 2004 CN90 12/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144259 2004 CY92 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144260 2004 CK93 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144261 2004 CX93 11/02/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144262 2004 CY93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
144263 2004 CR94 12/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
144264 2004 CF95 13/02/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144265 2004 CH95 13/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
144266 2004 CZ95 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144267 2004 CE96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
144268 2004 CG96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144269 2004 CJ96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144270 2004 CM96 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144271 2004 CY96 12/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144272 2004 CA97 13/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144273 2004 CG97 13/02/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
144274 2004 CQ97 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
144275 2004 CY98 14/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
144276 2004 CN99 15/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144277 2004 CO100 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144278 2004 CU100 15/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144279 2004 CG101 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
144280 2004 CH101 15/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144281 2004 CW103 12/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144282 2004 CO104 13/02/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
144283 2004 CY106 14/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144284 2004 CP107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144285 2004 CT108 15/02/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
144286 2004 CF109 15/02/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
144287 2004 CE110 14/02/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144288 2004 CY110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144289 2004 CD113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
144290 2004 CO116 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
144291 2004 CS116 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
144292 2004 CX116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144293 2004 CH121 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144294 2004 CQ121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144295 2004 CK128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144296 Steviewonder 2004 DF 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
144297 2004 DS 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144298 2004 DY 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144299 2004 DA3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144300 2004 DC3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL