Danh sách tiểu hành tinh/145001–145100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
145001 2005 EW203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145002 2005 EY204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145003 2005 EZ205 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145004 2005 ER206 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145005 2005 ES212 04/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
145006 2005 EH214 07/03/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145007 2005 ER219 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
145008 2005 EO221 11/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
145009 2005 EW221 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145010 2005 EE222 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145011 2005 ET236 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
145012 2005 EU236 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
145013 2005 EO237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145014 2005 EC240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145015 2005 ES240 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145016 2005 EE242 11/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
145017 2005 ED246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145018 2005 EP247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
145019 2005 EB250 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
145020 2005 EA253 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
145021 2005 EB257 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
145022 2005 EC259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
145023 2005 EB260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145024 2005 EU260 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
145025 2005 EH264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
145026 2005 EK266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145027 2005 ET266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145028 2005 EY267 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
145029 2005 ER269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145030 2005 ET269 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
145031 2005 EB272 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145032 2005 EX272 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
145033 2005 ET275 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
145034 2005 EC278 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
145035 2005 EC282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145036 2005 EW282 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
145037 2005 EC291 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145038 2005 EF295 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145039 2005 EB312 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
145040 2005 FB2 18/03/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
145041 2005 FJ6 31/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 850 m MPC · JPL
145042 2005 FO6 30/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145043 2005 FE7 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145044 2005 FH7 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
145045 2005 FP7 30/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
145046 2005 GD2 01/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
145047 2005 GW3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
145048 2005 GR4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145049 2005 GR6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
145050 2005 GN7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
145051 2005 GT10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
145052 2005 GY10 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
145053 2005 GX11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
145054 2005 GD12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
145055 2005 GQ12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145056 2005 GT12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
145057 2005 GM13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
145058 2005 GM19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
145059 2005 GL20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
145060 2005 GV20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145061 2005 GK21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145062 Hashikami 2005 GS22 04/04/2005 Kitami K. Endate 4,4 km MPC · JPL
145063 2005 GZ22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
145064 2005 GD23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
145065 2005 GX23 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
145066 2005 GJ26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
145067 2005 GO27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
145068 2005 GF30 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145069 2005 GG31 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145070 2005 GR32 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145071 2005 GW32 04/04/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
145072 2005 GX32 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
145073 2005 GY32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
145074 2005 GO33 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
145075 Zipernowsky 2005 GV33 06/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
145076 2005 GY36 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145077 2005 GL38 03/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145078 2005 GO39 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
145079 2005 GZ43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
145080 2005 GG45 05/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
145081 2005 GV49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145082 2005 GE50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
145083 2005 GB53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
145084 2005 GE53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145085 2005 GY53 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
145086 2005 GC54 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
145087 2005 GK54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145088 2005 GW54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
145089 2005 GY59 05/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
145090 2005 GF60 09/04/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
145091 2005 GM64 02/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
145092 2005 GR66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
145093 2005 GS73 04/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
145094 2005 GW73 04/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
145095 2005 GB74 04/04/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
145096 2005 GP74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
145097 2005 GU74 05/04/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
145098 2005 GJ86 04/04/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
145099 2005 GX87 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
145100 2005 GJ88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL