Danh sách tiểu hành tinh/144101–144200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144101 2004 BX65 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144102 2004 BH66 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144103 2004 BS68 27/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144104 2004 BN69 27/01/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,6 km MPC · JPL
144105 2004 BV69 20/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144106 2004 BW70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
144107 2004 BZ70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144108 2004 BV71 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144109 2004 BA72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144110 2004 BN72 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144111 2004 BO72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144112 2004 BM75 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144113 2004 BN75 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
144114 2004 BW75 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144115 2004 BR76 25/01/2004 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
144116 2004 BB77 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144117 2004 BU79 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144118 2004 BP81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
144119 2004 BC82 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
144120 2004 BE82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144121 2004 BK82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
144122 2004 BX82 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
144123 2004 BC84 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144124 2004 BR86 28/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
144125 2004 BS86 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144126 2004 BJ88 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144127 2004 BM88 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144128 2004 BW88 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144129 2004 BA89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144130 2004 BM89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144131 2004 BN89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144132 2004 BO89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144133 2004 BT89 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
144134 2004 BZ89 23/01/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
144135 2004 BE90 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144136 2004 BN90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144137 2004 BW90 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144138 2004 BB91 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144139 2004 BC91 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144140 2004 BH92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144141 2004 BS92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
144142 2004 BU92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
144143 2004 BG93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
144144 2004 BK93 27/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
144145 2004 BT93 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144146 2004 BW93 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144147 2004 BE94 28/01/2004 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
144148 2004 BX94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
144149 2004 BK95 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
144150 2004 BS95 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144151 2004 BP96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144152 2004 BY96 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144153 2004 BL97 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
144154 2004 BN98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
144155 2004 BP98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
144156 2004 BE99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
144157 2004 BQ99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144158 2004 BR99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
144159 2004 BH100 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
144160 2004 BU100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144161 2004 BP101 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144162 2004 BA102 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144163 2004 BV103 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144164 2004 BY103 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144165 2004 BZ105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
144166 2004 BE106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
144167 2004 BQ106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
144168 2004 BF107 28/01/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
144169 2004 BX107 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144170 2004 BK108 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144171 2004 BR108 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144172 2004 BK110 28/01/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144173 2004 BK111 29/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144174 2004 BW111 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144175 2004 BZ111 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144176 2004 BN113 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144177 2004 BV113 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144178 2004 BD114 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144179 2004 BO114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
144180 2004 BP114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
144181 2004 BT115 30/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
144182 2004 BX115 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
144183 2004 BC116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
144184 2004 BZ116 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144185 2004 BC117 28/01/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
144186 2004 BQ119 30/01/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144187 2004 BU119 30/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144188 2004 BW119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
144189 2004 BX119 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144190 2004 BB120 30/01/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
144191 2004 BQ121 17/01/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
144192 2004 BT123 22/01/2004 Mauna Kea R. L. Allen 3,6 km MPC · JPL
144193 2004 BY123 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144194 2004 BA124 17/01/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
144195 2004 BV127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
144196 2004 BX135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144197 2004 BZ139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
144198 2004 BN147 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144199 2004 BV161 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144200 2004 CH 02/02/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL