Danh sách tiểu hành tinh/144001–144100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144001 2004 AC5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
144002 2004 AY5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144003 2004 AS6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144004 2004 AH7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
144005 2004 AB8 13/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144006 2004 AB9 14/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144007 2004 AP9 14/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
144008 2004 AQ10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144009 2004 AX11 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
144010 2004 AG22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144011 2004 BT2 16/01/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
144012 2004 BM3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144013 2004 BH4 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144014 2004 BM4 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144015 2004 BG6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144016 2004 BC8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144017 2004 BS9 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144018 2004 BW10 17/01/2004 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
144019 2004 BK12 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144020 2004 BO12 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144021 2004 BX12 17/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144022 2004 BW13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144023 2004 BZ13 17/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
144024 2004 BA14 17/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144025 2004 BC15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
144026 2004 BP15 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144027 2004 BB19 16/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144028 2004 BF20 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144029 2004 BM20 16/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
144030 2004 BP20 16/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144031 2004 BA21 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144032 2004 BN22 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144033 2004 BO22 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144034 2004 BM23 18/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144035 2004 BA24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
144036 2004 BE24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144037 2004 BL24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
144038 2004 BT24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144039 2004 BL25 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144040 2004 BV25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144041 2004 BG26 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
144042 2004 BM26 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
144043 2004 BT26 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144044 2004 BD27 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144045 2004 BK27 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144046 2004 BC28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144047 2004 BD28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
144048 2004 BW29 18/01/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144049 2004 BY29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
144050 2004 BD30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
144051 2004 BF30 18/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144052 2004 BO30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144053 2004 BZ30 18/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144054 2004 BM34 19/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144055 2004 BR34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144056 2004 BH35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144057 2004 BJ36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144058 2004 BV37 19/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
144059 2004 BL40 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144060 2004 BR41 19/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
144061 2004 BB42 19/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144062 2004 BF42 19/01/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
144063 2004 BU42 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144064 2004 BE43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144065 2004 BS43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144066 2004 BD44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144067 2004 BP44 22/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144068 2004 BO45 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144069 2004 BQ45 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144070 2004 BV46 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144071 2004 BY46 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144072 2004 BE47 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
144073 2004 BB48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144074 2004 BQ48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144075 2004 BS48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144076 2004 BY48 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144077 2004 BJ49 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144078 2004 BM49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144079 2004 BH50 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144080 2004 BL50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144081 2004 BR50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144082 2004 BP51 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144083 2004 BR51 21/01/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
144084 2004 BX51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
144085 2004 BO52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144086 2004 BF54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
144087 2004 BR54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144088 2004 BV54 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144089 2004 BV55 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144090 2004 BN56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
144091 2004 BP56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
144092 2004 BX56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144093 2004 BZ56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144094 2004 BC58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144095 2004 BO58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144096 Wiesendangen 2004 BV58 23/01/2004 Winterthur M. Griesser 980 m MPC · JPL
144097 2004 BB59 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
144098 2004 BE59 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144099 2004 BO61 22/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
144100 2004 BN62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL