Danh sách tiểu hành tinh/144901–145000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144901 2004 WG1 19/11/2004 Socorro LINEAR APO 2,2 km MPC · JPL
144902 2004 XO12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144903 2004 XD22 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144904 2004 XD26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
144905 2004 XY27 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
144906 2004 XE128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
144907 Whitehorne 2004 YS3 16/12/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy, W. Levy 2,9 km MPC · JPL
144908 2004 YH32 18/12/2004 Siding Spring SSS damocloid · 12 km MPC · JPL
144909 2004 YO33 16/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144910 2005 AX15 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144911 2005 AS27 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144912 2005 AY32 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144913 2005 AB39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144914 2005 AK40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
144915 2005 AQ45 07/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
144916 2005 AY69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144917 2005 BJ6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144918 2005 BV26 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144919 2005 BA27 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144920 2005 BN29 17/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
144921 2005 CE25 04/02/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144922 2005 CK38 03/02/2005 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
144923 2005 CQ43 02/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144924 2005 CX48 02/02/2005 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
144925 2005 CO50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144926 2005 CL51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144927 2005 CF52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144928 2005 CH52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144929 2005 CP61 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
144930 2005 CZ67 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144931 2005 ED2 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144932 2005 EQ7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144933 2005 EA8 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
144934 2005 EZ9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144935 2005 ES10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144936 2005 EQ13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
144937 2005 EP15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144938 2005 EC16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144939 2005 EJ16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144940 2005 EO19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
144941 2005 EW23 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144942 2005 EB24 03/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
144943 2005 EG24 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
144944 2005 EY26 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144945 2005 EC29 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
144946 2005 EJ31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144947 2005 ES31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144948 2005 EB32 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144949 2005 EG35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
144950 2005 EQ35 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
144951 2005 EE37 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
144952 2005 EC38 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144953 2005 ER41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144954 2005 EH44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144955 2005 ER45 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
144956 2005 EM47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144957 2005 EW47 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144958 2005 EV50 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144959 2005 EX58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
144960 2005 EN77 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144961 2005 EP77 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144962 2005 EZ77 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144963 2005 EZ79 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144964 2005 EC80 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144965 2005 EA86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144966 2005 EA90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
144967 2005 EX92 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
144968 2005 EY93 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
144969 2005 EH95 01/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
144970 2005 EE101 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144971 2005 EY108 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144972 2005 EM119 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
144973 2005 EP124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144974 2005 EH125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
144975 2005 EB126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
144976 2005 EV126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
144977 2005 EC127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
144978 2005 EY131 09/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144979 2005 EE137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
144980 2005 EK139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
144981 2005 EM142 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144982 2005 EZ142 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144983 2005 EM148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
144984 2005 EK150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
144985 2005 EE152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144986 2005 ET154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
144987 2005 EQ155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
144988 2005 EC164 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
144989 2005 EV171 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144990 2005 ES179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
144991 2005 EH182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
144992 2005 EM182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
144993 2005 EH185 09/03/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
144994 2005 EO186 10/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144995 2005 EA187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
144996 2005 EA188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
144997 2005 EH196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
144998 2005 EY198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
144999 2005 EJ199 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
145000 2005 EH200 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also