Danh sách tiểu hành tinh/144501–144600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144501 2004 EF69 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
144502 2004 EO69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144503 2004 EY69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
144504 2004 EA70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144505 2004 ES71 15/03/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144506 2004 EY71 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
144507 2004 EZ71 15/03/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
144508 2004 EC72 15/03/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
144509 2004 ER73 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
144510 2004 EM75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144511 2004 EO75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
144512 2004 EQ75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
144513 2004 ES75 14/03/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
144514 2004 ET75 14/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
144515 2004 EY76 15/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144516 2004 EH77 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144517 2004 EN77 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
144518 2004 EF78 15/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
144519 2004 EM78 15/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
144520 2004 EO78 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144521 2004 ED79 15/03/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
144522 2004 EF79 15/03/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
144523 2004 EK79 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
144524 2004 ER79 15/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
144525 2004 EF80 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144526 2004 ER80 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
144527 2004 EX80 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144528 2004 EF81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
144529 2004 EH81 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
144530 2004 EG82 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
144531 2004 EN82 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144532 2004 EX82 13/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144533 2004 EB83 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
144534 2004 EM83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
144535 2004 ER83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
144536 2004 EZ83 14/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
144537 2004 EB84 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
144538 2004 EQ84 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144539 2004 EZ85 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144540 2004 EV86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
144541 2004 EZ93 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
144542 2004 EQ94 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144543 2004 EV94 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
144544 2004 EM95 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144545 2004 EZ95 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
144546 2004 EP101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
144547 2004 ED103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144548 2004 ED105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
144549 2004 EJ112 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
144550 2004 EJ114 09/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
144551 2004 EL115 14/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144552 Jackiesue 2004 FS4 19/03/2004 Antares R. Holmes 4,4 km MPC · JPL
144553 2004 FB6 23/03/2004 Emerald Lane L. Ball 3,9 km MPC · JPL
144554 2004 FP6 16/03/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
144555 2004 FQ8 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
144556 2004 FT8 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
144557 2004 FW8 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
144558 2004 FU9 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144559 2004 FK10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
144560 2004 FH12 16/03/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
144561 2004 FK12 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
144562 2004 FS12 16/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
144563 2004 FV12 16/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
144564 2004 FE13 16/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
144565 2004 FH13 16/03/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
144566 2004 FT13 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
144567 2004 FE14 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144568 2004 FN14 16/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
144569 2004 FO14 16/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
144570 2004 FX18 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 3,2 km MPC · JPL
144571 2004 FA20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144572 2004 FH20 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144573 2004 FG21 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
144574 2004 FS22 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
144575 2004 FR25 17/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
144576 2004 FH27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144577 2004 FB28 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144578 2004 FH28 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144579 2004 FO32 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
144580 2004 FY32 16/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
144581 2004 FG34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144582 2004 FG35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144583 2004 FR35 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144584 2004 FV35 16/03/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
144585 2004 FJ38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
144586 2004 FP38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144587 2004 FV38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144588 2004 FY38 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
144589 2004 FJ41 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
144590 2004 FM41 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144591 2004 FV41 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
144592 2004 FG42 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
144593 2004 FB44 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144594 2004 FD44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
144595 2004 FQ44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
144596 2004 FR44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
144597 2004 FS44 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
144598 2004 FY44 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
144599 2004 FZ44 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
144600 2004 FM45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL