Danh sách tiểu hành tinh/144401–144500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
144401 2004 ED7 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144402 2004 EG7 12/03/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
144403 2004 EH7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
144404 2004 EK7 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
144405 2004 EP7 12/03/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
144406 2004 EQ8 13/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
144407 2004 EV8 13/03/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144408 2004 EZ8 14/03/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144409 2004 EC9 14/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144410 2004 EF9 14/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
144411 2004 EW9 15/03/2004 Palomar NEAT APO 1,7 km MPC · JPL
144412 2004 EH10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
144413 2004 EF11 10/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144414 2004 EM11 10/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
144415 2004 ES11 10/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144416 2004 EZ11 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
144417 2004 EU12 11/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
144418 2004 EF14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
144419 2004 ER14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144420 2004 ET14 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144421 2004 EU16 12/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
144422 2004 EL18 13/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
144423 2004 ET18 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
144424 2004 EU19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
144425 2004 EH20 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
144426 2004 EG23 15/03/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
144427 2004 EC26 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
144428 2004 EC27 14/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
144429 2004 EK28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144430 2004 EM31 14/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144431 2004 EP31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144432 2004 EP32 15/03/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
144433 2004 EC33 15/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
144434 2004 EF33 15/03/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
144435 2004 EV33 11/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144436 2004 ED34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144437 2004 EH34 12/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
144438 2004 EA35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144439 2004 EB35 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
144440 2004 EC35 12/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144441 2004 EM35 12/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144442 2004 EA37 13/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
144443 2004 EG38 14/03/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
144444 2004 EN38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
144445 2004 EQ38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
144446 2004 EA39 14/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
144447 2004 EG39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
144448 2004 EJ40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
144449 2004 EV40 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
144450 2004 EX40 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
144451 2004 EA41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
144452 2004 EC41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
144453 2004 EQ41 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
144454 2004 EC42 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
144455 2004 EF42 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
144456 2004 EZ42 15/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
144457 2004 EQ43 15/03/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
144458 2004 ET43 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
144459 2004 EW43 12/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
144460 2004 EZ43 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
144461 2004 EO44 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
144462 2004 EP47 15/03/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
144463 2004 EA48 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
144464 2004 EL48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
144465 2004 EM48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
144466 2004 EO49 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
144467 2004 EV51 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
144468 2004 ET52 15/03/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
144469 2004 EC55 14/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144470 2004 ED55 14/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144471 2004 EE55 14/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
144472 2004 EW55 14/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
144473 2004 ED56 14/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
144474 2004 EE56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
144475 2004 EJ56 14/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
144476 2004 EK56 14/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144477 2004 EL56 14/03/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
144478 2004 ER56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144479 2004 EW57 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
144480 2004 ET58 15/03/2004 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
144481 2004 EV58 15/03/2004 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
144482 2004 EW59 15/03/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
144483 2004 EE60 15/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
144484 2004 ER61 12/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
144485 2004 ES61 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
144486 2004 EC63 13/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
144487 2004 EO63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
144488 2004 EP63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
144489 2004 EW63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
144490 2004 EX63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
144491 2004 EF65 14/03/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
144492 2004 EQ65 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
144493 2004 ES65 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
144494 2004 EW65 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
144495 2004 EP66 14/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
144496 Reingard 2004 EZ66 14/03/2004 Wildberg R. Apitzsch 3,5 km MPC · JPL
144497 2004 EO67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
144498 2004 ES67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
144499 2004 EE68 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
144500 2004 EV68 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL