Danh sách tiểu hành tinh/143401–143500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143401 2003 BF37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
143402 2003 BL42 28/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
143403 2003 BT42 29/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
143404 2003 BD44 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS APO 1,5 km MPC · JPL
143405 2003 BE44 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
143406 2003 BV44 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
143407 2003 BJ45 28/01/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
143408 2003 BS45 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
143409 2003 BQ46 28/01/2003 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
143410 2003 BJ47 30/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
143411 2003 BS48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
143412 2003 BV48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
143413 2003 BF49 26/01/2003 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
143414 2003 BQ50 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143415 2003 BF51 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143416 2003 BG51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143417 2003 BN52 27/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
143418 2003 BA53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
143419 2003 BQ53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
143420 2003 BQ55 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
143421 2003 BG56 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
143422 2003 BJ56 28/01/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
143423 2003 BL56 28/01/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
143424 2003 BB57 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143425 2003 BG57 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143426 2003 BR57 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143427 2003 BF58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143428 2003 BV58 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143429 2003 BW58 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143430 2003 BF60 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143431 2003 BC62 28/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
143432 2003 BU62 28/01/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143433 2003 BX62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
143434 2003 BY62 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
143435 2003 BD64 29/01/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
143436 2003 BX66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143437 2003 BY66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
143438 2003 BB67 30/01/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
143439 2003 BM67 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
143440 2003 BV70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
143441 2003 BM72 28/01/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
143442 2003 BK73 29/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143443 2003 BV73 29/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143444 2003 BO74 29/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
143445 2003 BV74 29/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
143446 2003 BY75 29/01/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
143447 2003 BO78 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143448 2003 BY78 31/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
143449 2003 BG79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143450 2003 BU79 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143451 2003 BR80 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143452 2003 BX81 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143453 2003 BO82 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143454 2003 BB83 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143455 2003 BL83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143456 2003 BU83 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143457 2003 BM85 31/01/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 3,4 km MPC · JPL
143458 2003 BF86 24/01/2003 La Silla La Silla Obs. 5,1 km MPC · JPL
143459 2003 BG88 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143460 2003 BQ88 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143461 2003 BK89 28/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
143462 2003 BN89 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143463 2003 BG90 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143464 2003 BB91 31/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
143465 2003 CT 01/02/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
143466 2003 CW2 02/02/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
143467 2003 CH3 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143468 2003 CP3 01/02/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
143469 2003 CZ3 03/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
143470 2003 CZ4 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143471 2003 CT5 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143472 2003 CJ6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143473 2003 CR6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143474 2003 CX6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
143475 2003 CB8 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143476 2003 CB9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
143477 2003 CC10 02/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
143478 2003 CJ10 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143479 2003 CP10 03/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
143480 2003 CU10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143481 2003 CB11 03/02/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
143482 2003 CU12 02/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
143483 2003 CF13 03/02/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
143484 2003 CY13 03/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
143485 2003 CV14 03/02/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
143486 2003 CJ15 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
143487 2003 CR20 11/02/2003 Haleakala NEAT APO · 650 m MPC · JPL
143488 2003 CX21 03/02/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143489 2003 DS 21/02/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143490 2003 DL3 22/02/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
143491 2003 DO3 22/02/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
143492 2003 DP4 22/02/2003 Kleť Kleť Obs. 4,8 km MPC · JPL
143493 2003 DF5 19/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
143494 2003 DB8 22/02/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
143495 2003 DW9 24/02/2003 Uccle T. Pauwels 7,7 km MPC · JPL
143496 2003 DU10 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
143497 2003 DB11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
143498 2003 DJ12 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
143499 2003 DQ12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
143500 2003 DU13 25/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL