Danh sách tiểu hành tinh/143201–143300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143201 2002 XC88 12/12/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143202 2002 XS89 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143203 2002 XX89 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143204 2002 XF90 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143205 2002 XQ92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
143206 2002 XS92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
143207 2002 XD101 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143208 2002 XG101 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143209 2002 XR105 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143210 2002 XE107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143211 2002 XO109 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143212 2002 YG 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
143213 2002 YS 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
143214 2002 YY 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143215 2002 YE1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
143216 2002 YP1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
143217 2002 YA3 28/12/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 4,4 km MPC · JPL
143218 2002 YL3 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
143219 2002 YY3 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143220 2002 YY4 28/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143221 2002 YL6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143222 2002 YB10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143223 2002 YN11 30/12/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
143224 2002 YX12 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143225 2002 YF13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143226 2002 YA16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143227 2002 YK17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143228 2002 YV17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143229 2002 YY17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143230 2002 YK18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143231 2002 YO18 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143232 2002 YU19 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143233 2002 YK20 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143234 2002 YT20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143235 2002 YZ20 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143236 2002 YA21 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143237 2002 YB21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143238 2002 YF21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143239 2002 YC22 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143240 2002 YC24 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
143241 2002 YV24 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143242 2002 YM25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143243 2002 YA26 31/12/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
143244 2002 YJ26 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143245 2002 YG27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143246 2002 YK27 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
143247 2002 YJ28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143248 2002 YS28 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143249 2002 YP29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143250 2002 YU30 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
143251 2002 YY30 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143252 2002 YG31 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143253 2002 YL31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143254 2002 YL35 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143255 2002 YV35 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143256 2002 YZ35 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143257 2003 AE 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143258 2003 AU1 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143259 2003 AO2 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143260 2003 AA6 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143261 2003 AB7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143262 2003 AF7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143263 2003 AQ7 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
143264 2003 AW9 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
143265 2003 AN10 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143266 2003 AF11 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143267 2003 AJ11 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
143268 2003 AA12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143269 2003 AK12 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143270 2003 AG13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143271 2003 AF14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143272 2003 AN14 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143273 2003 AB15 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
143274 2003 AU15 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143275 2003 AJ16 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143276 2003 AA18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
143277 2003 AG19 04/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
143278 2003 AK21 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
143279 2003 AW24 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143280 2003 AB25 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143281 2003 AJ25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143282 2003 AL25 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143283 2003 AX25 04/01/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
143284 2003 AA26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143285 2003 AS26 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143286 2003 AT29 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143287 2003 AL30 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143288 2003 AK33 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
143289 2003 AL33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143290 2003 AW33 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
143291 2003 AZ33 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143292 2003 AO34 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143293 2003 AS34 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143294 2003 AV34 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143295 2003 AA35 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143296 2003 AF36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143297 2003 AU37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143298 2003 AW38 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143299 2003 AC39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143300 2003 AD39 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL