Danh sách tiểu hành tinh/143101–143200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143101 2002 XB20 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143102 2002 XS20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143103 2002 XK21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143104 2002 XL21 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143105 2002 XS21 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
143106 2002 XN22 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143107 2002 XU23 05/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143108 2002 XV23 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143109 2002 XL24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143110 2002 XP24 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143111 2002 XS24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143112 2002 XW24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143113 2002 XJ25 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143114 2002 XK26 03/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
143115 2002 XG27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143116 2002 XT27 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143117 2002 XZ27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143118 2002 XJ28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143119 2002 XL28 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143120 2002 XQ28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143121 2002 XF29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
143122 2002 XH31 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143123 2002 XS31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143124 2002 XU31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
143125 2002 XY31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143126 2002 XV32 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143127 2002 XW32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143128 2002 XU33 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143129 2002 XA34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143130 2002 XF34 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143131 2002 XE35 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
143132 2002 XN35 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143133 2002 XB36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143134 2002 XS37 08/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
143135 2002 XY37 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143136 2002 XC38 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143137 2002 XK38 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143138 2002 XU38 07/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143139 2002 XC39 07/12/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
143140 2002 XT39 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143141 2002 XY40 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
143142 2002 XF41 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143143 2002 XH41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143144 2002 XU41 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143145 2002 XC42 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143146 2002 XL42 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143147 2002 XT42 08/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
143148 2002 XO43 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143149 2002 XC44 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
143150 2002 XJ45 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143151 2002 XC46 10/12/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
143152 2002 XE48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143153 2002 XV48 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143154 2002 XA50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143155 2002 XS50 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143156 2002 XC51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143157 2002 XN51 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143158 2002 XO54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
143159 2002 XR54 10/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
143160 2002 XP55 10/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
143161 2002 XA56 08/12/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
143162 2002 XQ57 10/12/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
143163 2002 XY57 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143164 2002 XF58 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143165 2002 XO58 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
143166 2002 XZ59 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143167 2002 XC60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
143168 2002 XO62 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
143169 2002 XZ62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143170 2002 XJ64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143171 2002 XH65 12/12/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
143172 2002 XA67 10/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
143173 2002 XF67 10/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
143174 2002 XD68 11/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
143175 2002 XJ68 12/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
143176 2002 XB73 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
143177 2002 XF73 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143178 2002 XN73 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
143179 2002 XB74 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
143180 2002 XE75 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143181 2002 XU75 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
143182 2002 XL76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143183 2002 XE77 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143184 2002 XK77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143185 2002 XS77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143186 2002 XP78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143187 2002 XT78 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143188 2002 XW78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143189 2002 XB79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143190 2002 XQ80 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143191 2002 XO81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143192 2002 XB83 13/12/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
143193 2002 XV83 13/12/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
143194 2002 XT84 11/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
143195 2002 XW84 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
143196 2002 XE85 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143197 2002 XL86 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143198 2002 XH87 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143199 2002 XJ87 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143200 2002 XV87 12/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL