Danh sách tiểu hành tinh/143701–143800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143701 2003 UV79 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
143702 2003 UG91 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
143703 2003 UQ101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143704 2003 UV109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143705 2003 UR115 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
143706 2003 UG117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143707 2003 UY117 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 321 km MPC · JPL
143708 2003 UV126 20/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143709 2003 UM132 19/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143710 2003 UG134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143711 2003 UR136 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
143712 2003 UD142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
143713 2003 UF143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
143714 2003 UL158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143715 2003 UT158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143716 2003 UM164 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143717 2003 UF165 21/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143718 2003 UX167 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143719 2003 UU177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
143720 2003 US182 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143721 2003 UB184 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143722 2003 UM188 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143723 2003 UW199 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143724 2003 UJ200 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
143725 2003 UX200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143726 2003 UG201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
143727 2003 UB204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143728 2003 UE206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143729 2003 UX209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143730 2003 UJ211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143731 2003 UH213 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
143732 2003 UD217 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143733 2003 UB220 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143734 2003 UK222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143735 2003 US223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143736 2003 UM226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143737 2003 UJ236 22/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
143738 2003 UK239 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143739 2003 UB246 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143740 2003 UF247 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143741 2003 UX248 25/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
143742 2003 UZ250 25/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
143743 2003 UJ253 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143744 2003 UD258 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143745 2003 UC259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143746 2003 UD259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143747 2003 UQ259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143748 2003 UA262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
143749 2003 UR266 28/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
143750 2003 UJ288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
143751 2003 US292 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 81 km MPC · JPL
143752 2003 VJ1 05/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143753 2003 VN8 15/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
143754 2003 VB11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
143755 2003 VG11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
143756 2003 WF4 16/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
143757 2003 WX5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
143758 2003 WY10 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143759 2003 WC11 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143760 2003 WX11 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143761 2003 WS22 16/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
143762 2003 WJ29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143763 2003 WQ29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143764 2003 WS30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143765 2003 WP31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143766 2003 WZ33 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
143767 2003 WZ35 19/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
143768 2003 WH36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143769 2003 WM37 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143770 2003 WR37 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143771 2003 WS39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143772 2003 WF41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
143773 2003 WY42 16/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
143774 2003 WF43 18/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
143775 2003 WR57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143776 2003 WG59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143777 2003 WL66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143778 2003 WG67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
143779 2003 WN67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
143780 2003 WT67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
143781 2003 WE68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143782 2003 WU68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
143783 2003 WC74 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143784 2003 WU74 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
143785 2003 WR76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
143786 2003 WZ90 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
143787 2003 WO91 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143788 2003 WL92 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
143789 2003 WR92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
143790 2003 WE96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
143791 2003 WT103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
143792 2003 WL104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143793 2003 WQ104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
143794 2003 WY104 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143795 2003 WO105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143796 2003 WP107 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
143797 2003 WA112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
143798 2003 WC113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
143799 2003 WJ113 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
143800 2003 WM115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL