Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/142701–142800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142701 2002 TL254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142702 2002 TY254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142703 2002 TJ256 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142704 2002 TM256 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142705 2002 TE257 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142706 2002 TB258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142707 2002 TV259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142708 2002 TH260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142709 2002 TS260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142710 2002 TO261 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
142711 2002 TE263 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142712 2002 TQ264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142713 2002 TW264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142714 2002 TQ265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142715 2002 TJ266 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142716 2002 TU266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142717 2002 TC270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142718 2002 TF275 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142719 2002 TZ276 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142720 2002 TJ277 10/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142721 2002 TJ279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142722 2002 TO279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142723 2002 TW279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142724 2002 TY279 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142725 2002 TC281 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142726 2002 TH281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142727 2002 TN283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142728 2002 TQ283 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142729 2002 TD284 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142730 2002 TN284 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142731 2002 TA285 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142732 2002 TZ285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142733 2002 TO286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142734 2002 TS286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142735 2002 TV286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142736 2002 TJ289 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142737 2002 TB290 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142738 2002 TD290 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
142739 2002 TK290 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142740 2002 TC291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142741 2002 TE291 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142742 2002 TZ291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142743 2002 TD292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142744 2002 TL293 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142745 2002 TQ293 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142746 2002 TS294 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142747 2002 TJ295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142748 2002 TW295 13/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142749 2002 TS296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142750 2002 TZ297 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142751 2002 TG300 15/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
142752 Boroski 2002 TD312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
142753 Briegel 2002 TG316 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
142754 Brunner 2002 TR317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
142755 Castander 2002 TA318 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
142756 Chiu 2002 TF319 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
142757 Collinge 2002 TS335 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
142758 Connolly 2002 TH358 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
142759 Covey 2002 TQ358 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
142760 Csabai 2002 TN361 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
142761 2002 UU2 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142762 2002 UF3 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
142763 2002 UU3 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142764 2002 UV4 29/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142765 2002 UX4 29/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142766 2002 UA5 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
142767 2002 UU5 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142768 2002 UA6 28/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
142769 2002 UB6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142770 2002 UM6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142771 2002 UQ6 28/10/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
142772 2002 UU7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142773 2002 UZ7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142774 2002 UD8 28/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
142775 2002 UP8 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142776 2002 UQ8 28/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142777 2002 UX8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
142778 2002 UJ9 28/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
142779 2002 UQ9 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
142780 2002 UN10 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142781 2002 UM11 30/10/2002 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
142782 2002 UK12 29/10/2002 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,1 km MPC · JPL
142783 2002 UQ13 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142784 2002 UZ13 29/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
142785 2002 UG14 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142786 2002 UB15 30/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142787 2002 UD15 30/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142788 2002 UD16 30/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142789 2002 UM16 30/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142790 2002 UX16 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
142791 2002 UQ19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
142792 2002 UR19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
142793 2002 UW19 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
142794 2002 UZ19 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
142795 2002 UG20 28/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
142796 2002 UH20 28/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
142797 2002 UP20 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
142798 2002 UT20 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142799 2002 UA23 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
142800 2002 UT23 28/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL