Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/143301–143400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
143301 2003 AO39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143302 2003 AZ39 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143303 2003 AF40 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143304 2003 AU40 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143305 2003 AD41 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
143306 2003 AE41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
143307 2003 AK41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143308 2003 AQ41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
143309 2003 AM42 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
143310 2003 AV42 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
143311 2003 AW45 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143312 2003 AB47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
143313 2003 AC47 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143314 2003 AL47 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143315 2003 AQ48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143316 2003 AY48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
143317 2003 AS51 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143318 2003 AQ53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
143319 2003 AV54 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143320 2003 AY56 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
143321 2003 AP57 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143322 2003 AV57 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
143323 2003 AE58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143324 2003 AO60 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
143325 2003 AX61 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
143326 2003 AL62 08/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
143327 2003 AV63 08/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
143328 2003 AD64 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143329 2003 AP64 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
143330 2003 AL65 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143331 2003 AN65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
143332 2003 AD66 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143333 2003 AJ66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143334 2003 AK70 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
143335 2003 AA72 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
143336 2003 AV73 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143337 2003 AW73 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
143338 2003 AX73 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143339 2003 AZ73 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143340 2003 AC74 10/01/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
143341 2003 AV75 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143342 2003 AW75 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
143343 2003 AH76 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
143344 2003 AT77 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143345 2003 AF78 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
143346 2003 AS78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
143347 2003 AR80 11/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
143348 2003 AE81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
143349 2003 AG81 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143350 2003 AW81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
143351 2003 AD84 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
143352 2003 AB85 07/01/2003 Kitt Peak DLS 4,6 km MPC · JPL
143353 2003 AP86 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143354 2003 AS87 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
143355 2003 AD88 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
143356 2003 AK92 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
143357 2003 AS92 10/01/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,9 km MPC · JPL
143358 2003 BF 18/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
143359 2003 BV 24/01/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
143360 2003 BB2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
143361 2003 BP2 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
143362 2003 BC6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 6,9 km MPC · JPL
143363 2003 BK6 24/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
143364 2003 BL6 24/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
143365 2003 BH7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
143366 2003 BL7 25/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
143367 2003 BA8 26/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
143368 2003 BT8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
143369 2003 BB9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
143370 2003 BJ9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
143371 2003 BN10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143372 2003 BB11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143373 2003 BK12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
143374 2003 BE13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
143375 2003 BG13 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
143376 2003 BB15 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
143377 2003 BD15 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
143378 2003 BU16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
143379 2003 BA18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
143380 2003 BH19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
143381 2003 BC21 27/01/2003 Haleakala NEAT AMO 2,2 km MPC · JPL
143382 2003 BT21 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
143383 2003 BR24 25/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
143384 2003 BZ24 25/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
143385 2003 BR25 26/01/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
143386 2003 BY25 26/01/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
143387 2003 BG26 26/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
143388 2003 BN26 26/01/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
143389 2003 BK27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
143390 2003 BN27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
143391 2003 BM28 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
143392 2003 BT28 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
143393 2003 BX28 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
143394 2003 BG29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143395 2003 BU29 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
143396 2003 BP30 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
143397 2003 BC32 27/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
143398 2003 BE34 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,4 km MPC · JPL
143399 2003 BU34 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
143400 2003 BX34 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL