Danh sách tiểu hành tinh/142401–142500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142401 2002 SH23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142402 2002 SH24 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142403 2002 SQ24 28/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142404 2002 SX24 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142405 2002 SQ25 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
142406 2002 SH26 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
142407 2002 SA27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142408 Trebur 2002 SU27 30/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 1,7 km MPC · JPL
142409 2002 SJ29 28/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142410 2002 SA30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142411 2002 SC30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142412 2002 SO30 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
142413 2002 SR30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142414 2002 SS31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
142415 2002 SD32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142416 2002 SF32 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142417 2002 SX32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
142418 2002 SN33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142419 2002 SC34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
142420 2002 SQ34 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
142421 2002 SW35 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142422 2002 SY35 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142423 2002 SZ35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142424 2002 SC36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142425 2002 SQ37 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
142426 2002 SH39 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142427 2002 SY39 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142428 2002 SH41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142429 2002 SH43 28/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
142430 2002 SA44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142431 2002 SO44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142432 2002 SD45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
142433 2002 SY45 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
142434 2002 SE46 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142435 2002 SC47 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142436 2002 SK48 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142437 2002 SA49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142438 2002 ST50 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
142439 2002 SW53 21/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142440 2002 SM55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142441 2002 SQ55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142442 2002 SQ56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142443 2002 SW56 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142444 2002 SL57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142445 2002 SR58 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
142446 2002 SV58 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142447 2002 ST59 16/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142448 2002 SS60 16/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142449 2002 TB 01/10/2002 Ondřejov P. Pravec 4,0 km MPC · JPL
142450 2002 TV 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142451 2002 TG1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
142452 2002 TP1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
142453 2002 TS1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142454 2002 TW1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142455 2002 TT2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142456 2002 TQ3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142457 2002 TX4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142458 2002 TZ5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142459 2002 TD6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142460 2002 TJ6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
142461 2002 TD7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
142462 2002 TT7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142463 2002 TH8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142464 2002 TC9 02/10/2002 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
142465 2002 TJ9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142466 2002 TO9 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142467 2002 TV9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142468 2002 TU11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142469 2002 TY11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142470 2002 TE13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
142471 2002 TN13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142472 2002 TH14 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142473 2002 TF15 01/10/2002 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
142474 2002 TF17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142475 2002 TG17 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142476 2002 TW17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142477 2002 TT19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142478 2002 TB20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142479 2002 TB21 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142480 2002 TP21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142481 2002 TU22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142482 2002 TX22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142483 2002 TQ24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142484 2002 TY24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142485 2002 TJ25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142486 2002 TK25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142487 2002 TC27 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142488 2002 TK27 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142489 2002 TO28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142490 2002 TU28 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142491 2002 TB29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142492 2002 TC29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142493 2002 TY29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142494 2002 TG30 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142495 2002 TP30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142496 2002 TK31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142497 2002 TL31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142498 2002 TY31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142499 2002 TE32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142500 2002 TM32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL