Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/142201–142300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142201 2002 RN57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142202 2002 RY57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
142203 2002 RJ58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142204 2002 RH59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142205 2002 RP60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142206 2002 RD61 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142207 2002 RY61 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142208 2002 RT62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142209 2002 RX62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142210 2002 RG63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142211 2002 RH63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142212 2002 RG64 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142213 2002 RN65 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
142214 2002 RW65 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142215 2002 RD68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142216 2002 RW69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142217 2002 RG70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142218 2002 RG72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142219 2002 RS72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142220 2002 RD73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142221 2002 RL73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142222 2002 RP74 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
142223 2002 RE75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142224 2002 RF75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142225 2002 RP76 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142226 2002 RE77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142227 2002 RA81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142228 2002 RB81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142229 2002 RE81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
142230 2002 RR81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142231 2002 RZ82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142232 2002 RN83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142233 2002 RZ84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142234 2002 RH85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142235 2002 RA89 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
142236 2002 RE89 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142237 2002 RA90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142238 2002 RE90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
142239 2002 RJ93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142240 2002 RE96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142241 2002 RT96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142242 2002 RP97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142243 2002 RQ99 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
142244 2002 RD100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142245 2002 RL100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142246 2002 RR100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142247 2002 RS100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142248 2002 RX100 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142249 2002 RE102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142250 2002 RO102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142251 2002 RX102 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
142252 2002 RA104 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142253 2002 RN104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142254 2002 RQ105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142255 2002 RQ106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142256 2002 RS106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142257 2002 RT106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142258 2002 RZ106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142259 2002 RD107 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142260 2002 RL107 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142261 2002 RS107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142262 2002 RW107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142263 2002 RP108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142264 2002 RW108 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
142265 2002 RO111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142266 2002 RQ111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142267 2002 RN113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142268 2002 RW113 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142269 2002 RE114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142270 2002 RJ114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142271 2002 RY114 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142272 2002 RB115 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142273 2002 RD115 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142274 2002 RO115 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142275 Simonyi 2002 RQ117 08/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
142276 2002 RX118 01/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142277 2002 RJ119 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142278 2002 RY120 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142279 2002 RH121 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
142280 2002 RR121 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142281 2002 RJ122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
142282 2002 RT128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
142283 2002 RJ130 09/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142284 2002 RO132 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142285 2002 RR132 10/09/2002 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
142286 2002 RB134 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142287 2002 RZ134 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142288 2002 RW135 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142289 2002 RJ137 12/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
142290 2002 RB138 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
142291 Dompfaff 2002 RE138 12/09/2002 Hoher List E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
142292 2002 RF142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
142293 2002 RH142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142294 2002 RY142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
142295 2002 RV143 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142296 2002 RP144 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142297 2002 RF145 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
142298 2002 RO145 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142299 2002 RO147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
142300 2002 RY148 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL