Danh sách tiểu hành tinh/142901–143000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142901 2002 VG49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142902 2002 VK49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
142903 2002 VY49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142904 2002 VD50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142905 2002 VJ50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142906 2002 VE51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142907 2002 VA52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
142908 2002 VC52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
142909 2002 VL52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142910 2002 VC53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142911 2002 VJ53 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142912 2002 VL54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142913 2002 VN55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142914 2002 VW55 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
142915 2002 VD56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
142916 2002 VH56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142917 2002 VP56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
142918 2002 VT56 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142919 2002 VA57 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
142920 2002 VG57 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142921 2002 VQ57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
142922 2002 VC58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
142923 2002 VF58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
142924 2002 VR58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
142925 2002 VU58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
142926 2002 VD60 03/11/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142927 2002 VF60 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
142928 2002 VK60 03/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142929 2002 VS61 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142930 2002 VR63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
142931 2002 VT63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
142932 2002 VH64 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142933 2002 VR65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142934 2002 VX65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142935 2002 VX66 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142936 2002 VZ66 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142937 2002 VC68 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
142938 2002 VN68 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142939 2002 VP68 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142940 2002 VX68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
142941 2002 VC69 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142942 2002 VG69 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142943 2002 VK69 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142944 2002 VT69 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142945 2002 VB70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142946 2002 VD70 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142947 2002 VK72 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142948 2002 VQ72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142949 2002 VB73 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142950 2002 VS73 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142951 2002 VU73 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142952 2002 VF75 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142953 2002 VQ75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142954 2002 VD77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142955 2002 VQ77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142956 2002 VT77 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142957 2002 VX77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142958 2002 VA78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
142959 2002 VP78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142960 2002 VJ79 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142961 2002 VQ79 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142962 2002 VY79 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142963 2002 VH80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142964 2002 VO80 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142965 2002 VA81 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142966 2002 VE81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142967 2002 VT81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142968 2002 VX81 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142969 2002 VF82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142970 2002 VG82 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142971 2002 VQ82 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142972 2002 VY82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142973 2002 VK83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142974 2002 VO83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142975 2002 VM84 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
142976 2002 VN84 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142977 2002 VT84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142978 2002 VU84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142979 2002 VX84 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
142980 2002 VZ84 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142981 2002 VK85 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
142982 2002 VD87 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
142983 2002 VO87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142984 2002 VA88 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142985 2002 VF88 10/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142986 2002 VP89 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142987 2002 VZ89 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142988 2002 VD90 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142989 2002 VK90 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142990 2002 VZ92 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142991 2002 VG93 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142992 2002 VZ93 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142993 2002 VA94 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142994 2002 VB94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142995 2002 VL94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142996 2002 VZ95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142997 2002 VR96 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142998 2002 VP97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142999 2002 VZ98 13/11/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
143000 2002 VL101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also