Danh sách tiểu hành tinh/142801–142900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142801 2002 US26 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142802 2002 UG27 31/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
142803 2002 UM27 31/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142804 2002 UT27 31/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142805 2002 UT28 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142806 2002 UJ29 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142807 2002 UN31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
142808 2002 UQ33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142809 2002 US34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142810 2002 UB36 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142811 2002 UX36 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
142812 2002 UL37 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
142813 2002 UP38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
142814 2002 UR38 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
142815 2002 US39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142816 2002 UQ40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142817 2002 UV45 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142818 2002 UT46 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142819 2002 UX46 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142820 2002 UU49 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142821 2002 UB50 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
142822 Czarapata 2002 US65 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
142823 2002 VY3 01/11/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
142824 2002 VE6 02/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
142825 2002 VV6 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142826 2002 VF9 01/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142827 2002 VK10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142828 2002 VW10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
142829 2002 VZ10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142830 2002 VG11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
142831 2002 VT11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142832 2002 VZ11 01/11/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
142833 2002 VC12 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
142834 2002 VD12 02/11/2002 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
142835 2002 VK12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142836 2002 VN12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
142837 2002 VH13 04/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
142838 2002 VZ15 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
142839 2002 VQ16 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142840 2002 VV16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142841 2002 VY17 02/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
142842 2002 VG18 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
142843 2002 VW18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142844 2002 VQ21 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142845 2002 VZ21 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142846 2002 VD22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142847 2002 VB23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
142848 2002 VD23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142849 2002 VF23 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142850 2002 VX23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142851 2002 VE24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142852 2002 VM24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142853 2002 VS24 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142854 2002 VA25 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142855 2002 VC26 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142856 2002 VS26 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142857 2002 VF27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
142858 2002 VV27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
142859 2002 VB28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142860 2002 VJ28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142861 2002 VU28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142862 2002 VW28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142863 2002 VC29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
142864 2002 VR29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142865 2002 VY29 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142866 2002 VV30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142867 2002 VW31 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142868 2002 VB32 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142869 2002 VG32 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142870 2002 VQ32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142871 2002 VL33 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142872 2002 VZ33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142873 2002 VJ34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142874 2002 VU34 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142875 2002 VW34 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142876 2002 VO35 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142877 2002 VH36 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142878 2002 VQ37 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
142879 2002 VX38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142880 2002 VS39 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
142881 2002 VH40 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
142882 2002 VB41 02/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
142883 2002 VQ41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142884 2002 VC42 05/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142885 2002 VT42 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
142886 2002 VG43 04/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
142887 2002 VH43 04/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
142888 2002 VO43 04/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
142889 2002 VC45 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
142890 2002 VK45 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
142891 2002 VT45 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
142892 2002 VZ45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
142893 2002 VA46 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142894 2002 VN46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142895 2002 VQ46 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
142896 2002 VG47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
142897 2002 VT47 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142898 2002 VV47 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142899 2002 VA48 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
142900 2002 VR48 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL