Danh sách tiểu hành tinh/141901–142000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141901 2002 PO65 05/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141902 2002 PB67 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141903 2002 PE68 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141904 2002 PH70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141905 2002 PG72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141906 2002 PJ73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141907 2002 PG75 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141908 2002 PC77 11/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141909 2002 PA78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141910 2002 PL78 11/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
141911 2002 PQ79 13/08/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
141912 2002 PN80 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141913 2002 PP80 11/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
141914 2002 PW80 11/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
141915 2002 PX80 11/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
141916 2002 PF82 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141917 2002 PK82 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141918 2002 PS82 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141919 2002 PT82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141920 2002 PU82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141921 2002 PY82 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141922 2002 PC84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141923 2002 PS84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141924 2002 PU84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141925 2002 PX85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141926 2002 PV86 14/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
141927 2002 PY86 13/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
141928 2002 PA87 04/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141929 2002 PD88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141930 2002 PH88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141931 2002 PN92 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141932 2002 PC94 11/08/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
141933 2002 PF94 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
141934 2002 PL94 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141935 2002 PN94 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
141936 2002 PM95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141937 2002 PS95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141938 2002 PV95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141939 2002 PH96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141940 2002 PJ96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141941 2002 PW97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141942 2002 PU99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141943 2002 PF100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141944 2002 PZ101 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141945 2002 PR106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141946 2002 PF107 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
141947 2002 PN108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141948 2002 PK110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141949 2002 PN110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
141950 2002 PC111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
141951 2002 PH111 14/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141952 2002 PR111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141953 2002 PU113 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141954 2002 PZ113 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141955 2002 PP115 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
141956 2002 PS115 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141957 2002 PU116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
141958 2002 PV116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
141959 2002 PV117 12/08/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
141960 2002 PF118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141961 2002 PL119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141962 2002 PC120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
141963 2002 PL120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
141964 2002 PV120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
141965 2002 PA121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141966 2002 PV122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
141967 2002 PD124 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141968 2002 PL124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
141969 2002 PO124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
141970 2002 PL125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141971 2002 PM125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141972 2002 PO125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141973 2002 PR125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141974 2002 PO126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141975 2002 PS126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141976 2002 PE127 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141977 2002 PZ127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141978 2002 PZ128 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141979 2002 PU129 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
141980 2002 PZ130 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141981 2002 PT131 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141982 2002 PC132 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141983 2002 PJ132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141984 2002 PK133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141985 2002 PH134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141986 2002 PX136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
141987 2002 PQ138 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141988 2002 PB139 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141989 2002 PC139 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141990 2002 PG139 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141991 2002 PO139 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
141992 2002 PA140 13/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
141993 2002 PQ140 15/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
141994 2002 PP151 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141995 Rossbeyer 2002 PU154 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
141996 2002 PG156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
141997 2002 PK156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
141998 2002 PE157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
141999 2002 PJ157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
142000 2002 PZ158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also