Danh sách tiểu hành tinh/141801–141900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141801 2002 NH35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141802 2002 NV35 09/07/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
141803 2002 NY35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141804 2002 NJ36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141805 2002 NO36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141806 2002 NF38 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141807 2002 NM38 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141808 2002 NV38 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141809 2002 NB39 11/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141810 2002 NB40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141811 2002 NL42 14/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141812 2002 NE43 15/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141813 2002 NN44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141814 2002 NP44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141815 2002 NX44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141816 2002 NY45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141817 2002 ND46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141818 2002 NH46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141819 2002 NA49 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141820 2002 ND51 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141821 2002 NN51 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141822 2002 NO53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141823 2002 NS53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141824 2002 NU53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141825 2002 NG54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141826 2002 NH54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141827 2002 NO54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141828 2002 NV59 08/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141829 2002 OC 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
141830 2002 OH 16/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141831 2002 OV4 17/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141832 2002 OY7 18/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141833 2002 ON8 19/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141834 2002 OT9 21/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
141835 2002 OB11 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141836 2002 ON16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141837 2002 OT16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141838 2002 OE17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141839 2002 OT20 22/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141840 2002 OU20 22/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141841 2002 OD21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
141842 2002 OS21 18/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141843 2002 OE22 22/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141844 2002 OL22 31/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
141845 2002 OJ23 26/07/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
141846 2002 OE26 17/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141847 2002 OG26 30/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
141848 2002 OE27 18/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
141849 2002 PC 01/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
141850 2002 PY4 04/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
141851 2002 PM6 06/08/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
141852 2002 PU8 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141853 2002 PD9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141854 2002 PU9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141855 2002 PP10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141856 2002 PW11 03/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141857 2002 PS14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141858 2002 PO17 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141859 2002 PC18 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
141860 2002 PW20 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
141861 2002 PD22 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141862 2002 PA23 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141863 2002 PJ24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141864 2002 PC28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141865 2002 PN28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141866 2002 PL30 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
141867 2002 PY30 06/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
141868 2002 PN31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141869 2002 PK32 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141870 2002 PB33 06/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
141871 2002 PZ33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
141872 2002 PB34 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
141873 2002 PM34 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
141874 2002 PO34 06/08/2002 Palomar NEAT AMO 1,0 km MPC · JPL
141875 2002 PQ35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141876 2002 PW35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141877 2002 PX38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141878 2002 PT43 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141879 2002 PG48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141880 2002 PC49 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141881 2002 PM49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141882 2002 PO50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141883 2002 PZ50 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141884 2002 PT52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141885 2002 PZ52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141886 2002 PK53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141887 2002 PR53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141888 2002 PB54 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141889 2002 PU54 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141890 2002 PD55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141891 2002 PG55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141892 2002 PU55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141893 2002 PA56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141894 2002 PC56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141895 2002 PP56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141896 2002 PG57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141897 2002 PC60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141898 2002 PC62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141899 2002 PY62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141900 2002 PN64 03/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL