Danh sách tiểu hành tinh/142601–142700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
142601 2002 TF117 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
142602 2002 TB118 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
142603 2002 TR124 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
142604 2002 TJ125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142605 2002 TQ125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142606 2002 TX125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142607 2002 TC126 04/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
142608 2002 TE126 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142609 2002 TJ131 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
142610 2002 TU132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142611 2002 TT135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
142612 2002 TQ136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142613 2002 TH137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
142614 2002 TV138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
142615 2002 TW138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
142616 2002 TX143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142617 2002 TE146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
142618 2002 TF146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142619 2002 TR146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142620 2002 TL154 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142621 2002 TU157 05/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
142622 2002 TK158 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142623 2002 TT160 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
142624 2002 TU160 05/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
142625 2002 TO165 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
142626 2002 TQ168 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
142627 2002 TZ169 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
142628 2002 TL171 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
142629 2002 TU173 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
142630 2002 TV175 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142631 2002 TX175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
142632 2002 TU177 11/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
142633 2002 TC178 11/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
142634 2002 TL179 13/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
142635 2002 TY179 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
142636 2002 TS181 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142637 2002 TL183 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142638 2002 TN184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142639 2002 TO186 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
142640 2002 TK187 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
142641 2002 TU187 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142642 2002 TX187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
142643 2002 TS188 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142644 2002 TT188 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
142645 2002 TX188 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142646 2002 TG190 14/10/2002 Farpoint G. Hug 2,9 km MPC · JPL
142647 2002 TH190 14/10/2002 Farpoint G. Hug 3,6 km MPC · JPL
142648 2002 TC191 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
142649 2002 TA192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
142650 2002 TH192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142651 2002 TR192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142652 2002 TY196 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142653 2002 TM197 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
142654 2002 TP200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142655 2002 TB203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142656 2002 TF203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
142657 2002 TJ203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142658 2002 TY203 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142659 2002 TH206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142660 2002 TC207 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
142661 2002 TU207 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142662 2002 TN208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142663 2002 TD209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
142664 2002 TK210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142665 2002 TK212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
142666 2002 TR213 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142667 2002 TB214 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
142668 2002 TG214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
142669 2002 TU218 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
142670 2002 TN219 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
142671 2002 TV219 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142672 2002 TW219 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
142673 2002 TY219 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
142674 2002 TB221 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
142675 2002 TN222 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
142676 2002 TU223 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
142677 2002 TA224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
142678 2002 TC224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
142679 2002 TT225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
142680 2002 TF227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
142681 2002 TM228 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142682 2002 TR228 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
142683 2002 TC232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142684 2002 TN232 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
142685 2002 TL233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
142686 2002 TJ235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
142687 2002 TX235 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
142688 2002 TU238 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
142689 2002 TL240 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
142690 2002 TR241 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
142691 2002 TT241 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
142692 2002 TY242 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
142693 2002 TZ242 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
142694 2002 TW243 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142695 2002 TU245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
142696 2002 TM246 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
142697 2002 TT246 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
142698 2002 TO248 07/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
142699 2002 TU251 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
142700 2002 TK254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL