Danh sách tiểu hành tinh/141701–141800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141701 2002 KM15 30/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
141702 2002 LG4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141703 2002 LJ4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141704 2002 LK4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141705 2002 LA5 04/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141706 2002 LC6 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
141707 2002 LD7 02/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141708 2002 LU7 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141709 2002 LP8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141710 2002 LQ8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141711 2002 LX9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141712 2002 LY9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141713 2002 LB10 05/06/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
141714 2002 LS12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141715 2002 LJ13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141716 2002 LU13 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141717 2002 LC14 06/06/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
141718 2002 LV17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141719 2002 LA19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141720 2002 LS19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141721 2002 LY19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141722 2002 LS20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141723 2002 LB21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141724 2002 LG21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141725 2002 LU21 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141726 2002 LA22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141727 2002 LQ22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141728 2002 LK23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141729 2002 LN23 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141730 2002 LY23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141731 2002 LF24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
141732 2002 LU25 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141733 2002 LN27 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141734 2002 LK28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141735 2002 LO28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141736 2002 LC29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141737 2002 LD29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141738 2002 LM29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141739 2002 LO30 02/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141740 2002 LO31 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141741 2002 LP36 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141742 2002 LT36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141743 2002 LD37 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141744 2002 LZ37 12/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141745 2002 LA40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141746 2002 LO44 04/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141747 2002 LO45 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
141748 2002 LK47 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141749 2002 LW47 13/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141750 2002 LG50 08/06/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
141751 2002 LM51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141752 2002 LK52 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
141753 2002 LL53 09/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141754 2002 LU53 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141755 2002 LN55 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141756 2002 LP58 08/06/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
141757 2002 LY58 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141758 2002 LK60 12/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141759 2002 LC61 11/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141760 2002 LQ61 11/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141761 2002 MC 16/06/2002 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
141762 2002 MR 18/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
141763 2002 ML1 19/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141764 2002 MG2 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141765 2002 MP3 30/06/2002 Palomar NEAT AMO 2,0 km MPC · JPL
141766 2002 MB4 17/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141767 2002 NL1 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141768 2002 NG2 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141769 2002 NN2 06/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
141770 2002 NS2 08/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
141771 2002 NC4 01/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
141772 2002 NM5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
141773 2002 NW6 08/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141774 2002 NG8 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141775 2002 NR8 01/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141776 2002 NY8 01/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141777 2002 ND10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141778 2002 NE10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141779 2002 NP10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141780 2002 NY11 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
141781 2002 NG12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
141782 2002 NN12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
141783 2002 NY12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141784 2002 NV13 04/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
141785 2002 ND14 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141786 2002 NW14 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141787 2002 NE20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141788 2002 NL20 09/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141789 2002 NS20 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141790 2002 NP21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141791 2002 NK22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141792 2002 NH23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141793 2002 NK23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141794 2002 NP23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141795 2002 NJ26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141796 2002 NO26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141797 2002 ND29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
141798 2002 NQ30 06/07/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
141799 2002 NS31 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
141800 2002 NO33 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL