Danh sách tiểu hành tinh/141601–141700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141601 2002 JS4 05/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141602 2002 JT4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141603 2002 JX4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
141604 2002 JB5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
141605 2002 JC10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141606 2002 JD10 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141607 2002 JG11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
141608 2002 JY11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
141609 2002 JB12 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
141610 2002 JK12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
141611 2002 JP12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
141612 2002 JA13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
141613 2002 JZ14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141614 2002 JV15 08/05/2002 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
141615 2002 JQ17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
141616 2002 JU20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
141617 2002 JQ24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141618 2002 JH25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141619 2002 JH26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141620 2002 JR30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141621 2002 JY32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141622 2002 JH33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141623 2002 JJ34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141624 2002 JP34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141625 2002 JY34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141626 2002 JA37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
141627 2002 JM37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
141628 2002 JR38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
141629 2002 JM43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141630 2002 JY48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141631 2002 JL49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141632 2002 JT49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141633 2002 JQ50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141634 2002 JC51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141635 2002 JV51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141636 2002 JF52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141637 2002 JJ53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141638 2002 JA55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141639 2002 JB55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141640 2002 JL55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141641 2002 JZ55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141642 2002 JK56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141643 2002 JU56 09/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
141644 2002 JV59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141645 2002 JW59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141646 2002 JS62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141647 2002 JT62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141648 2002 JJ64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141649 2002 JW65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141650 2002 JD66 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141651 2002 JO67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141652 2002 JL71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141653 2002 JN71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141654 2002 JS71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141655 2002 JP73 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141656 2002 JQ73 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141657 2002 JS75 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141658 2002 JC76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141659 2002 JB79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141660 2002 JK81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141661 2002 JR82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141662 2002 JX83 11/05/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
141663 2002 JX86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141664 2002 JQ88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141665 2002 JG89 11/05/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
141666 2002 JV92 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141667 2002 JN93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141668 2002 JR94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141669 2002 JV95 11/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
141670 2002 JS100 15/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
141671 2002 JV101 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141672 2002 JP103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141673 2002 JB105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141674 2002 JC105 12/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
141675 2002 JO105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141676 2002 JV105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141677 2002 JC110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141678 2002 JM111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
141679 2002 JW111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141680 2002 JT112 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
141681 2002 JU112 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141682 2002 JZ112 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141683 2002 JG125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
141684 2002 JS126 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
141685 2002 JG130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141686 2002 JX130 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
141687 2002 JB132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141688 2002 JE133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
141689 2002 JN139 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141690 2002 JM143 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141691 2002 JB146 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141692 2002 JN146 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
141693 2002 JZ146 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
141694 2002 JW147 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141695 2002 KU2 18/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
141696 2002 KE4 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
141697 2002 KQ5 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141698 2002 KP8 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
141699 2002 KY10 16/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
141700 2002 KJ11 17/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL