Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/141201–141300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141201 2001 XD206 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141202 2001 XV207 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141203 2001 XB208 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141204 2001 XJ208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141205 2001 XP209 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141206 2001 XX209 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141207 2001 XF210 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141208 2001 XG212 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141209 2001 XO212 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141210 2001 XS212 11/12/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
141211 2001 XJ218 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141212 2001 XK218 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141213 2001 XY218 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141214 2001 XC219 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141215 2001 XO219 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141216 2001 XC220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141217 2001 XN220 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141218 2001 XV220 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141219 2001 XC221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141220 2001 XW221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141221 2001 XX223 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141222 2001 XM225 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141223 2001 XZ225 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141224 2001 XK226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141225 2001 XH227 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141226 2001 XJ230 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141227 2001 XD232 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141228 2001 XA233 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141229 2001 XE234 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141230 2001 XS234 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141231 2001 XF235 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141232 2001 XY236 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141233 2001 XC237 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141234 2001 XC245 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141235 2001 XG246 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141236 2001 XA248 13/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
141237 2001 XE251 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141238 2001 XG251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141239 2001 XQ251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141240 2001 XQ252 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141241 2001 XK256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141242 2001 XV257 07/12/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
141243 2001 XA258 07/12/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
141244 2001 XM259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
141245 2001 XX259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
141246 2001 XK263 14/12/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
141247 2001 XU263 14/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
141248 2001 XE266 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141249 2001 YP5 17/12/2001 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
141250 2001 YP6 20/12/2001 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
141251 2001 YR8 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
141252 2001 YU8 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141253 2001 YD9 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141254 2001 YT10 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141255 2001 YD12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141256 2001 YO14 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141257 2001 YK20 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141258 2001 YL20 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141259 2001 YV20 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
141260 2001 YL21 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141261 2001 YN21 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141262 2001 YT25 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141263 2001 YW25 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141264 2001 YJ27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141265 2001 YE28 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
141266 2001 YZ31 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141267 2001 YB32 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141268 2001 YG32 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141269 2001 YK32 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141270 2001 YA38 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
141271 2001 YA39 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141272 2001 YJ42 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141273 2001 YM42 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141274 2001 YY42 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141275 2001 YH43 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141276 2001 YR46 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
141277 2001 YT47 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141278 2001 YW52 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141279 2001 YQ53 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141280 2001 YS53 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
141281 2001 YD56 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141282 2001 YU58 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141283 2001 YV58 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141284 2001 YX59 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141285 2001 YC65 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141286 2001 YF67 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141287 2001 YL69 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
141288 2001 YK71 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141289 2001 YX72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
141290 2001 YT74 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141291 2001 YO81 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141292 2001 YR81 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141293 2001 YD86 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
141294 2001 YK90 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141295 2001 YD91 17/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141296 2001 YV91 17/12/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
141297 2001 YZ93 17/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
141298 2001 YH99 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141299 2001 YO99 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
141300 2001 YK104 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL